Прокуратурата внесе протест срещу разрешения за строеж на "Комплекс "Венид Еко вилидж" в Свети Влас.

Припомняме, на 8 юни ВАП сезира министъра на МОСВ и началника на ДНСК да извършат проверка на строежа, който е в обхвата на защитена зона "Емине - Иракли".

Проверката беше възложена след информация в медиите за строеж на придобит имот като гора чрез замяна, която впоследствие е призната за несъвместима държавна помощ поради нарушаване на Договора за функциониране на ЕС. Според информация в медиите след промяна на предназначението на поземления имот не са спазени правни норми, уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологично разнообразие, съответно за законност на строителството, регламентирани в Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Установено е, че в момента поземленият имот попада частично /29%/ в границите на защитената зона "Емине - Иракли".

Имотът е изключен от горския фонд, след което от кмета на община Несебър е разрешена сеч на общо 110 дървета, а от главния архитект са издадени първоначално три разрешения за строеж за 13 жилищни сгради, които са влезли в сила. С декларация от 10 октомври 2019 г. до главния архитект на общината възложителят се отказва от трите разрешения за строеж поради промяна на инвестиционните намерения. От главния архитект на община Несебър са издадени осем разрешения за строеж за "Комплекс "Венид Еко вилидж", жилищни сгради и хотел - етапно строителство, 36 къщи.

Прокуратурата разпореди проверка на строеж в Свети Влас

Прокуратурата разпореди проверка на строеж в Свети Влас

Проверката е възложена на МОСВ и ДНСК

Според ВАП разрешението за строеж е индивидуален административен акт и влязлото в сила разрешение за строеж не подлежи на отмяна, поради което всяко следващо такова в полза на същия възложител и за същия поземлен имот е нищожно.

Констатирано е и че при съгласуването на строежа от директора на РИОСВ-Бургас не са направени преценки на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и на оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зона. Тези пропуски отново водят до нищожност на осемте разрешения за строеж според прокуратурата.

От ВАП посочват, че въпросните разрешения за строеж са издадени от главния архитект на община Несебър и без задължителната виза за проектиране, което също е основание за нищожност.

По тази причина в Административния съд в Бургас са внесени протести против 8-те разрешения за строеж за "Комплекс "Венид Еко вилидж" с искане за обявяване на тяхната нищожност. Целта на протестите е да спрат и изпълнението на разрешенията за строеж. По случая е уведомен и кметът на община Несебър.

Освен това от ВАП е изяснено, че в момента тече процедура за издаване на заключителна заповед за обявяване на защитена зона "Емине - Иракли". В публикувания проект въпросният поземлен имот е изключен от окончателната граница на зоната.

По тази причина от ВАП се взема предвид, че в резултат на произнасяния на директора на РИОСВ-Бургас след 2007 г. не е осъществена адекватна защита на местообитанията на дивите и животински видове и че се намалява защитената зона.

Министърът на околната среда и водитее ангажиран да провежда държавната политика по опазване и поддържане на биологичното разнообразие за преценка, в съответствие с горните доводи, на предпоставките за включване на поземления имот в окончателната граница на защитена зона "Емине - Иракли".

ВАП трябва да бъде уведомена своевременно за предприетите действия и взетите решения.