Върховна административна прокуратура сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол да извършат незабавна проверка на строеж в Свети Влас в обхвата на зона "Емине-Иракли".

Става въпрос за строеж на придобит имот като гора чрез замяна, която впоследствие е призната за несъвместима държавна помощ. Според информация в медиите след промяна на предназначението на поземления имот не са спазени правни норми, уреждащи изисквания за опазване на зони под режима на Закона за биологично разнообразие, съответно за законност на строителството, регламентирани в Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Проверката трябва да установи извършени ли са строителни дейности в съответните поземлени имоти, както и съответстват ли те на издадените строителни книжа. Попада ли поземленият имот в обхвата на зона "Емине - Иракли" с код BG0001004, включен в Списъка към решения на Министерскя съвет. При проверката трябва да се изясни издадени ли са актовете - предпоставка за законност на строителството, които е изискват съобразно ЗБР и ЗУТ. В доклада от проверката трябва да става ясно още какъв е резултатът от контрола, осъществен от РДНСК - Бургас, както и съобразени ли са конкретните правила на ЗУЧК.

Прокуратурата праща ДНСК спешно да проверява строежа на "Алепу"

Прокуратурата праща ДНСК спешно да проверява строежа на "Алепу"

Трябва да се установи спазено ли е разрешението за строеж

ВАП възлага на компетентните органи да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството - собственост и статут на земята, наличие на необходимите предварителни договори, уреждане на взаимоотношенията между участниците в строителството, влезли в сила устройствените планове и т. н.

Освен това, ВАП изисква от министъра на земеделието, храните и горите административни преписки - по замяната, промяна на предназначението на поземления имот и възстановяване на държавната помощ.

От главния архитект на Несебър се изисква да изпрати административните преписки по издаване на разрешения за строежа.

Резултатите от проверката трябва да се представят на ВАП максимално бързо, с обобщен доклад, в който да бъдат отразени направените констатации, разкритите случаи на неспазване на приложимите правила, предприетите конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и за санкциониране на виновните лица, включително постановени административни актове, съставени актове за установяване на административни нарушения, издадени наказателни постановления и заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, както и случаите на изпращане на данни за извършени престъпления на съответните прокуратури и органи на МВР.

Камарата на геодезистите: Строежът на "Алепу" е гавра със закона

Камарата на геодезистите: Строежът на "Алепу" е гавра със закона

Конструкцията била българско ноу-хау

Припомняме, миналата седмица ВАП нареди незабавна проверка и на законността на строежа на плаж "Алепу", след като случаят придоби широк обществен отзвук.

Екозащитници изразиха предположение, че свлачището на плажа е било активирано умишлено, за да има претекст за изграждането на брегоукрепителното съоръжение, което обаче съмнително прилича на хотел.

От Камарата на геодезистите заявиха, че въпросната конструкция е гавра със закона.