В изпълнение на законоустановените си правомощия за упражняване надзор за законност върху дейността на държавните органи и органите на местно самоуправление Софийска градска прокуратура (СГП) внесе протест в Административен съд София-град (АССГ) против разпоредбите на чл. 33-38 на Наредбата за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на Столичен общински съвет.

Проверката по случая е инициирана по сигнал на граждански организации, като в хода ѝ е установено, че посочените норми на Наредбата не отговарят на изискванията на нормативен акт от по - висока степен, а именно - Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

Атакуваните разпоредби предвиждат по същество въвеждането на регистрационен и лицензионен режим по отношение на гражданите и юридическите лица, които желаят да осъществяват погребално-обредна и каменоделска дейност на територията на Столична община.

Това разрешение пряко противоречи на изискването на чл. 4, ал.1 и ал.2 от ЗОАРАКСД, съгласно което регистрационен и разрешителен режим за извършването на определена стопанска дейност могат да се установяват само със закон. Доколкото липсва закон, който да урежда обществените отношения - предмет на Наредбата и такива регулаторни режими не са установени по надлежния ред, то въвеждането им посредством подзаконов нормативен акт, каквато се явява Наредбата на Столичен общински съвет, е недопустимо.

В тази връзка атакуваните разпоредби се явяват нищожни, доколкото не отговарят на посочените изисквания за законоустановеност на регистрационния и разрешителния режим при осъществяването на стопанска дейност.

Поради гореизложеното СГП иска от съда прогласяване нищожността на разпоредбите на чл. 33-38 от Наредбата за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на Столичен общински съвет.