Върховна административна прокуратура сезира министъра на околната среда и водите и началника на Дирекцията за национален строителен контрол да назначат проверка на строителните дейности в местността "Поляните" в Синеморец.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, че РИОСВ-Бургас в нарушение на закона продължава да издава десетки частни разрешения за застрояване на община Царево, които попадат в Природен парк "Странджа".

Твърди се, че за одобрените подробни устройствени планове за периода от 2017 г. до юни 2020 г. е предвидено да бъдат построени 32 обекта.

Ще станат ли скалите на Синеморец квартал "Поляните"?

Ще станат ли скалите на Синеморец квартал "Поляните"?

Кметът забранява на главния архитект да дава информация

МОСВ и ДНСК трябва да установят извършени ли са и продължават ли да се осъществяват строителни действия в съответните поземлени имоти в землището на местността "Поляните" и съответстват ли на издадените строителни книжа. Ще се проверява и попадат ли поземлените имоти в обхвата на Природен парк "Странджа" и спазена ли е забраната от Закона за защитените територии за дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти.

Екозащитници на протест срещу застрояването в Синеморец

Екозащитници на протест срещу застрояването в Синеморец

Те негодуват срещу строеж в местността "Корабите"

Проверката трябва да установи и дали са издадени необходимите актове, които се изискват съобразно Закона за биологичното разнообразие и ЗУТ. Следва да се уточни дали са съобразени изискванията за съгласуване на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, извършена ли е оценка за степента на въздействие върху природните местообитания и местообитанията на защитените видове.

Трябва да се изяснят и всички останали условия за законност на строителството.

По време на проверката трябва да стане ясно дали е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Необходимо е да се изясни и спазването на конкретните правила на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Асоциацията на парковете у нас внася два сигнала за нарушения в Синеморец
Обновена

Асоциацията на парковете у нас внася два сигнала за нарушения в Синеморец

Те твърдят, че три обекта се изграждали, а други три били подготвени за строителство

Данните от проверката трябва да бъдат изпратени до ВАП в кратък срок.