Върховният административен съд обяви първото си решение във връзка с парламентарни избори 2022. Върховните магистрати отмениха Решение № 1198 - НС от 2 август 2022 г. на ЦИК, в частта в която се предвижда документите, с които партиите определят свои членове в районните избирателни комисии (РИК) трябва да са саморъчно подписани, без да е необходима нотариална заверка.

Административно дело № 7039 от 2022 г. беше образувано през ВАС по жалба на Коалиция "Демократична България - Обединение", които отново поискаха електронният подпис да важи при подаването на изборни книжа. Според обединението решението на ЦИК за документите, с които партиите определят свои членове в РИК противоречи на националното и европейското законодателство. Припомняме, че и на изборите миналата година седеше същия казус, а за последните избори 2021 г. РИК - Стара Загора дори отказа да даде регистрация на листата на "Демократична България". 

От ДБ в жалбата си се позоваха на регламент на ЕС от 2014 г., че "правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис". В ЦИК коалицията е внесла искане комисията да разясни дали "саморъчно подписани" означава, че документите за РИК не могат да бъдат подавани електронно и подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Върховните магистрати приемат, че изискването на ЦИК противоречи на разпоредби от националното и европейското законодателство. Общият принцип, (извън изключенията) е, че документите могат да бъдат подписани с ръчно положен подпис или с квалифициран електронен подпис.

Върховният административен съд изпраща преписката на ЦИК за ново произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.

Демократите питат ЦИК ще приема ли е-подпис и как

Демократите питат ЦИК ще приема ли е-подпис и как

Липсват правила относно участието в електронни списъци

В решението си от днес ВАС посочва, че съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Закона за електронното управление, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответните актове. Аналогична е разпоредбата на чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс.

Освен това, в текста на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги е посочено, че квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014. В допълнение към този мотив е съдържанието на чл. 25, т.2 от същия пряко приложим Регламент, според който правната сила на квалифицирания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.