И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поиска тълкувателно решение относно административно-наказателната отговорност на работодателите.

Искането му е внесено до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд, а причината е противоречива съдебна практика при решаването на трудово-правни спорове относно наказателни постановления за нарушаване на трудовото законодателство, издадени от контролен орган към Инспекцията по труда.

Противоречивата съдебна практика налага да бъде дадено тълкувателно решение относно това дали характерът на задължението по чл. 128, т.2 от Кодекса на труда (работодателят да плаща в установените срокове уговореното трудово възнаграждение за извършената работа), изключва административно-наказателната отговорност на работодателя по реда на чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда.

Отбелязва се, че в практиката на административните съдилища се очертават две становища. Според едното това задължение на работодателя не е с публичен характер и за неизпълнението му не може да бъдат налагани глоби и имуществени санкции. Според другото обаче задължението по чл. 128 от Кодекса на труда е част от установения ред на държавно управление, има публично-правен характер и неизпълнението му подлежи на санкциониране от Инспекцията по труда.

В искането на главния прокурор до Общото събрание на колегиите на ВАС са посочени редица решения на административни съдилища в София и в страната по такива спорове.