Средно 365 дела се падат на съдия в Специализирания наказателен съд за година. Тази година са постъпили общо 6 580 дела. Това обяви пред Висшия съдебен съвет (ВСС) досегашният шеф на спецсъда Георги Ушев. Той е единственият кандидат за председател на спецсъда.

Ушев изтъкна, че за пет години няма нито един спецмагистрат или служител с наложено дисциплинарно наказание. В спецсъда работят 18 съдии и 45 съдебни служители. 17 били с много добра оценка за работата си, а 1 - с добра. 12 съдии са повишени в ранг съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

В спецсъда има дела, които са над 1000 тома и с над 30 подсъдими. Ушев изтъкна, че делата се решават сравнително бързо. Много често се разпитват свидетели с тайна самоличност.

Ушев изтъкна, че спецсъдът е подложен на непрекъснати проверки от Апелативния специализиран наказателен съд, Инспектората към ВСС и Бюрото за контрол на СРС. Направена била и провекра на ВКС, която обхванала дейността на спецсъда за 4 години. "Изводите бяха основно положителни", похвали се Ушев. Той изтъкна и последния доклад на ЕК, като посочи, че констатациите от него били положителни за работата на спецсъда.

Основният му приоритет в досегашната му работа бил да създаде колектив с отлични взаимоотношения и да създаде условия за непрекъснато повишаване на квалификацията. Ушев изтъкна още, че залага на прозрачност при водене на съдебните процеси и контакта с медиите. "С представителите на всички медии поддържаме добри отношения", изтъкна той.

Като достижение в работата на спецсъда Ушев отчита това, че още преди да бъде въведено законодателно съдийското самоуправление, то съществувало в спецсъда. Регулярно се свиквали общи събрания на магстратите.

Той отчете и подобряване в качеството на работа на съдиите. Много по-рядко делата им се връщали от горната инстанция за процесуални нарушения. За 2016 г. окончателните данни не са готови, но през 2015 г. имало само едно единствено отменено дело.

Ушев похвали и инициативността на спецмагистратите, които активно се включвали в даването на становища в тълкувателната дейност на ВКС.