Върховната административна прокуратура (ВАП) поиска отмяна на незаконосъобразна разпоредба в нормативен акт.

ВАП оспори пред Върховния административен съд (ВАС) законосъобразността на част от чл.17 ал.2 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

Според въпросния член лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, имат правото да получават еднократни помощи за покриване на разходите за жилища за тях, техните придружители и донори, когато те не са включени в стойността на отпусната сума за лечение.

Съгласно чл.17 ал.2 от ППЗСП, за да получат помощите, лицата или техните законни представители трябва да внесат заявление-декларация или преди началната дата за провеждане на лечението, или в 14-дневен срок от завръщането му в страната.

От ВАП намират противоречие именно в чл.17 ал.2 от ППЗСП в частта ".. 14-дневен срок от завръщането му в страната". Според тях тази разпоредба противоречи на чл.13 ал.1 и чл.14 ал.7 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП) и не съответства на целите на закона.

Наредбата е въведена без това да е регламентирано в ЗСП. В момента след изтичането на 14-дневния срок административните органи отказват социално подпомагане с еднократна социална помощ на лицата, получили разрешение за лечение в чужбина.

Поместеният в ППЗСП 14-дневен срок нарушава правото на социално подпомагане на правоимащите лица и трябва да бъде премахнат, посочват от ВАП.