Върховната административна прокуратура образува преписка по информация в медиите за закупен имот от бивш министър на културата в Копривщица.

ВАП изиска от служебния министър на културата проф. Велислав Минеков информация за наличието на план за опазване и управление на архитектурно-историческия резерват Копривщица. Териториално устройствената защита на недвижимото културно наследство обхваща и планове за опазване на недвижими културни ценности.

От прокуратурата посочват, че съгласно Закона за културното наследство плановете за опазване и управление се изготвят задължително за: недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на България; археологическите резервати; груповите недвижими културни ценности с национално значение; единичните недвижими културни ценности с национално значение - в случаите, когато се възлагат на концесия.

Проверяват директор на културен институт, зависим от Васил Божков

Проверяват директор на културен институт, зависим от Васил Божков

Журналисти спали за по 2000 лева по време на първата българска изложба в Лувъра

Държавното обвинение подчертава, че Копривщица е обявен за архитектурно-исторически резерват и е включен в Списъка на недвижимите културни ценности (паметници на културата) с категория "национално значение" на територията на Софийска област, съгласно ЗКН, съобразно данните от съхранявания в Националниа публичен регистър на недвижимите културни ценности.

По тази причина ВАП сезира министъра на културата да упражни правомощията си и да върне информация в кратък срок.