Върховният административен съд окончателно обяви за нищожна Методиката за за определяне на санкции по подмярка "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Касационната инстанция остави в сила решението на тричленен състав на ВАС по административно дело № 9424/2019 г. от юни миналата година.

Причината е, че изпълнителният директор на ДФ "Земеделие", утвърдил методиката, не е овластен нито от Конституцията, нито от закон да издава такива нормативни административни актове. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден нормативен акт го прави нищожен. Само законът може да оправомощи даден орган в държавата да издаде нормативен акт. 3аконодателят е този, който преценя необходимостта от правна регламентация с подзаконов нормативен акт, т.е. степента на правна абстракция на нормите, той определя коя материя трябва да бъде регламентирана на подзаконово ниво и кой е органът, който да стори това, посочва ВАС.

Шефът на ДФ „Земеделие“ ще разписва вече методиката за санкциите

Шефът на ДФ „Земеделие“ ще разписва вече методиката за санкциите

Промениха закона след решението на ВАС, че методиката е незаконна

Съгласно Закона за нормативните актове, нормативни актове могат да издават само органите, предвидени от Конституцията, или от закон.

Методиката не е обнародвана и в Държавен вестник.

Припомняме, през май 2019 г. ВАС постанови методиката за определяне на санкции след плащане за нищожна, тъй като е утвърдена от Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", който не е овластен за подобна нормотворческа дейност.