С решение № 38/02.03.2021 г. по т. дело № 346/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението на Софийския градски съд (СГС) по ф. д. № 2/2021 г. за вписване на политическа партия "Гражданска платформа Българско лято" в публичния регистър на политическите партии. Решението не подлежи на обжалване.

Съдебният състав на ВКС приема подадения протест срещу решението на СГС за неоснователен. Регистърният съд е направил верни фактически констатации на базата на представените документи и служебни справки от Националната база данни "Население". Твърденията в протеста, че не е посочено как точно и по какъв начин е било проведено "онлайн" учредителното събрание се опровергават от съдържанието на протокол за проведено учредителното събрание, нотариално заверени декларации на участниците, декларацията по чл. 15, ал. 3, т. 8 от Закона за политическите партии (ЗПП) на ръководството на политическата партия, от които се установява, че учредително събрание е проведено на 03.01.2021 г. посредством телеконферентна връзка чрез приложението livewebinar.com.

Обстоятелството, че учредителното събрание е проведено на територията на Република България, в съответствие с императивната норма на чл. 12, ал. 1 от ЗПП, се установява от съдържанието на представените с молбата за вписване документи, в които е посочено, че то е проведено в гр. София, ул. "Московска" № 43. От страна на представителя на прокуратурата не са посочени никакви факти и доказателства, пряко или косвено опровергаващи данните от представените декларации, а удостоверителната тежест на изявленията в последните следва да бъдат зачетени с оглед охранителния характер на производството по Глава втора на ЗПП.

Съдът даде ход за регистрацията на партията на Васил Божков

Съдът даде ход за регистрацията на партията на Васил Божков

Според прокуратурата емблемата на партията наподобява тази на Българския монетен двор

По отношение на съдържанието на учредителната декларация и по-специално, че в нея се съдържали обидни квалификации по отношение на съдебната власт, то трябва да се отчита, че посочените в протеста като такива цитати се намират в "преамбюла" на документа и не представляват част от уреденото от закона съдържание, изискващо определяне на основните принципи и цели на учредяваната политическа партия. "Последните са намерили своята ясна формулировка в съдържанието на разделите "мисия" и "основни принципи", поради което и учредителната декларация отговаря на изискванията на закона", се казва в решението на ВКС.

Относно направената от първоинстанционния съд служебна проверка в системата на ГРАО върховните съдии пишат: "Извършените от СГС справки от Национална база данни "Население" са реализирани по реда на Наредба №14 за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни "Население", в рамките на законодателно възложения на регистърния съд контрол за законосъобразност на извършените действия по учредяване на политическата партия".

В решението на ВКС се напомня, че производството по вписване на политически партии е охранително и за него не се прилагат правилата за събиране на доказателства, относими за исковия процес, на които се позовава прокуратурата. Липсва и оспорване на данните от тези справки в самия протест. "Следователно оплакванията в тази насока за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, включително и относно отказа на съда да допусне експертиза за установяване на горните обстоятелства, са неоснователни", категорични са върховните съдии.

Съдът отложи регистрацията на партията на Божков

Съдът отложи регистрацията на партията на Божков

Отлагането може да попречи на участието на формацията на изборите на 4 април

По отношение доводите за проверка на идентичността или приликите на емблемата на политическата партия с подобни на други съществуващи графически изображения тричленният състав на ВКС посочва, че следва да се има предвид тяхната неотносимост към преценката, която СГС трябва да извърши в производството по Глава втора от ЗПП. "Член 5 поставя като единствени ограничения политическите партии да използват в своите символи герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения или да накърняват общочовешките ценности и да противоречат на добрите нрави, в каквито насоки твърдения от страна на прокуратурата не се сочат", се казва в мотивите.

Припомняме, "Българско лято" внесе документи за регистрация в Софийския градски съд на 13 януари.

Малко след това стана ясно, че съдът е отложил регистрацията й за 5 февруари, тъй като представител на прокуратурата не е бил уведомен в законовия срок за датата на заседанието.