Биологичното разнообразие в Европа остава под силен натиск от земеделието, лесовъдството, разширяването на градовете и замърсяването. За това предупреди Европейската агенция за околната среда в нов доклад.

Стотици местообитания и видове растения, птици и животни са застрашени въпреки усилията за опазване, изтъква агенцията.

Въпреки известният напредък, поне на местно ниво, е необходима повече работа за постигане на цели, определени за поддържане или възстановяване на местообитанията и видовете до "благоприятен природозащитен статус".

Брюксел с амбициозни планове за по-екологично земеделие и по-голямо биоразнообразие

Брюксел с амбициозни планове за по-екологично земеделие и по-голямо биоразнообразие

Целта е така наречената стратегия "От фермата до трапезата" ("Farm to fork") да намали

Друг натиск върху видовете и местообитанията включва замърсяване, инвазивни чужди видове, климатични промени и промени в нивата на водите на реките през язовирите например, както и незаконният лов и риболов.

Според доклада, озаглавен "Състоянието на природата в ЕС", който обхваща периода от 2013 до 2018 г., страните членки трябва да подобрят начина, по който прилагат и налагат директивите за природата, като директивите на ЕС за местообитанията и птиците и други регулации.

"Нашата оценка показва, че опазването на здравето и устойчивостта на европейската природа и благосъстоянието на хората изисква фундаментални промени в начина, по който произвеждаме и консумираме храна, управляваме и използваме гори и строим градове", се подчертава в изявление на Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда, чието седалище е в датската столица Копенхаген.

Над 220 000 души, включително много доброволци, са помогнали за събирането на данните, използвани в доклада.

Констатациите включват, че малко под половината - или 47% - от 463 разгледани видове птици имат добър статус в ЕС, което е с пет процентни пункта понижение в сравнение с предходния период, обхващащ 2008 до 2012 г.

Междувременно птиците с "недобър или лош статус" са 39%, което е увеличение със седем процентни пункта в сравнение с предходния изследван период. Тенденциите се влошават за почти половината от всички водни птици, включително морските птици. Статусът на над 50 процента от соколите и блатарите е определен като лош.

В допълнение към състоянието на птиците, докладът оценява местообитанията, както и други видове, включително земноводни, риби, бозайници и влечуги.

Влечугите са сред видовете с най-висок дял на добър природозащитен статус - над една трета, докато констатациите показват, че рибата има най-висок процент на лош природозащитен статус от 39%.

Перспективите за местообитанията са още по-мрачни, като само 15% от местообитанията са етикетирани като имащи добър природозащитен статус, докато 81% имат недобър или лош природозащитен статус на ниво ЕС, се казва в доклада.

Тревните площи, дюните, блатата и мочурищата са сред местообитанията, които имат "силно влошаващи се тенденции, докато горите имат най-подобряващи се тенденции".

По-малко данни са налични за морските региони.

Обобщавайки доклада, Майкъл О'Брайен от отдела на Европейската комисия, отговарящ за политиката на ЕС в областта на околната среда, заяви, че "няма държава, която е спряла упадъка на биологичното разнообразие, така че това е споделен проблем".

В коментари по време на предварителен брифинг той също така отбеляза, че има някои "много значими успехи, които представляват... предизвикателства също, като например възстановяването на големи месоядни животни", цитирайки как нарастващата популация на вълци влиза в конфликт с хората, особено фермерите.

Сред политиките, които биха могли да спомогнат за засилване на усилията за опазване, е Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., част от Европейския зелен договор на Европейската комисия, уточниха от Европейската агенция за околната среда.