Ако в срок до 31 март всяка година освен подаването на декларация за данък печалба бъде внесен и дължимият налог, ще се ползва отстъпка от 1 на сто върху сумата, но не повече от 1000 лева.

Това решиха депутатите, които приеха на второ четене текстове от новия закон за корпоративното подоходно облагане, съобщи БТА.

Отстъпката е за предприятията, които подадат годишната си данъчна декларация и годишния финансов отчет по електронен път до 31 март и внесат корпоративния данък в същия срок.

Запазва се датата 31 март като краен срок за предаване на отчетите. Преходните и заключителните разпоредби предвиждат законът да влезе в сила от 1 януари 2007 г.

Приетите текстове предвиждат да се уеднакви данъчното третиране на счетоводните грешки, независимо дали са съществени или малки, като към всички се прилага действащият в момента режим на данъчно третиране на съществените грешки, изразяващ се в коригиране на предишните печалби или загуби, така че все едно грешката не е била допусната в предходните периоди.

Депутатите записаха възможност за подаване до 30 юни на коригираща декларация, в случай че между подадения с годишната данъчна декларация финансов отчет и този, заверен от регистрирания одитор, има разлика, която оказва влияние върху данъчния резултат и дължимия корпоративен данък.

Междувременно парламентът започна обсъждането на второ четене и на новия закон за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти.

Към министъра по земеделието се създава комисия по запасите от земеделски и захарни продукти, съобщава БНР.

Законът задължава производителите и търговците на тези продукти да подадат декларация за състоянието на запасите от 2003 до 2005 година.