През първото тримесечие на 2023 г. се наблюдава спад както на превозените товари от товарния транспорт с 5.1%, така и на извършената работа с 13.8%, в сравнение с предходното тримесечие. Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт за превозените товари и пътници и извършената работа през първото тримесечие на 2023 г. по видове транспорт.

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават спрямо предходното тримесечие с 3.7%. В същото време при извършената работа е регистрирано понижение от 5.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 година превозените товари намаляват с 14.9%, а извършената работа от сухопътния и водния товарен транспорт се увеличава с 0.8% в сравнение със съответното тримесечие на 2022 година. С 24.1% нарастват превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) през първото тримесечие на 2023 година. При извършената работа също се отчита ръст - от 19.6%.

Снимка 619751

Източник: НСИ

Товарен сухопътен транспорт

През първото тримесечие на 2023 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 25 551 900 т, или с 16.1% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2022 г. Вътрешните превози намаляват с 21.3%, а международните - с 5.4%. Извършената работа нараства с 1.1% и достига 9 756.4 млн. тонкилометра.

Транспортът отчита ръст с 4.3% на превозените пътници през последното тримесечие на 2022 г.

Транспортът отчита ръст с 4.3% на превозените пътници през последното тримесечие на 2022 г.

Увеличение има и при превозените товари с 6.7 процента

Товарен воден транспорт

Превозените товари от речния и морския транспорт са с 23.8% повече спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт.

Извършената работа, измерена в тонкилометри, намалява и достига 164.4 млн. тонкилометра поради по-малкото средно превозно разстояние, на което са били превозени товарите от морския и речния транспорт.

Снимка 619749

Източник: НСИ

Пътнически сухопътен транспорт

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2023 г. е 94 582 500, или с 18.9% повече спрямо същия период на предходната година. Увеличението при железопътните превози е с 21.8%, а при автобусните - с 18.8%.

Извършената работа е 1 814.9 млн. пътниккилометра, което представлява ръст от 17.6% спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Снимка 619750

Източник: НСИ

Пътнически воден транспорт

През първото тримесечие на 2023 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 9 700 пътници и с 235 200 пътниккилометра.

Градски електротранспорт

През периода януари - март 2023 г. предприятията от градския електротранспорт са превозили общо 70 750 000 пътници, или с 31.7% повече спрямо същия период на 2022 година. Ръст се наблюдава при всички видове градски електротранспорт, като той е най-голям при превозите с електробуси (81.4%). Извършената работа също се увеличава с 30.9% и достига 361.9 млн. пътниккилометра.

Снимка 619748

Източник: НСИ