43 958 проверки в 32 309 предприятия са направили от Главна инспекция по труда. В предприятията е имало 1 484 092 работници. Установените нарушения са 174 318, информираха от ГИТ.

От регистрираните нарушения 88 538 са свързани с изпълнение на трудови правоотношения - по възникването им, работното време, почивките, заплащането на труда. Установените нарушения за осигуряването на здраве и безопасност при работа са 85 197 броя.

За отстраняване на установените нарушения са приложени 165 921 принудителни административни мерки. Задължителните за изпълнение преписания са 160 706 броя.

Актовете за спиране на машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите, са 305 броя, а в 81 случая, при които работата не е позволявала прилагане на мярката "Спиране", е въведен специален режим на работа.

Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9954 бр. От тях 7823 са за нарушения на нормите, свързани с трудовите правоотношения. За нарушения на нормите, свързани с безопасността и здравето при работа има издадени 1919 актове. Установени нарушения за работа без сключени трудови договори са 2211 броя.

И през настоящата 2019 г. от ГИТ планират засилен контрол на строителни обекти и превенция на недекларирания труд.

Проверките са за строителни обекти, в селското стопанство, в хотелиерството и ресторантьорството, в обекти с рискови производства и дейности и в предприятия с висок трудов травматизъм.

ГИТ: Няма трудов договор - няма участие в обществени поръчки

ГИТ: Няма трудов договор - няма участие в обществени поръчки

Работодателите губят правото си за 3 години, ако извършат подобно нарушение

От инспекцията уверяват, че ще правят превенция на недекларирания труд. Насоките на контролната дейност на Агенцията през 2019 г. са определени след анализ на данните от контрола през 2018 г. 

Планирана е и кампания за електрообезопасеност в предприятия, които разполагат електронни съобщителни мрежи върху стълбове от електроразпределителната мрежа. През 2018 г. имаше няколко трудови инцидента с работници на такива предприятия, попаднали под напрежение, което е причина за организиране на кампанията.