Според данни, изготвени от Националния статистически институт, цените на производител в България през юли са се увеличили общо със 7.7% на годишна база. На месечна база (спрямо м. юни 2007), общото поскъпване е 2.1%.

През юни увеличението на индекса на месечна база бе 1.5%, на годишна база 6.1%, тоест налице е сериозно увеличение на индекса, пише Money.bg.

В много развити икономически страни 2.1% е годишната, а не месечната инфлация.
Цените на производител изразяват най-общо средните промени в цените, получени от националните производители за тяхното производство.

За изчисляване на индекса в България се отчитат измененията в цените на икономическите дейности от добивната, преработващата промишленост и производството и снабдяването с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода.

Тази статистика не се радва на отзвука, който получават данните за цени на потребител: онези цени, които плащаме от джоба си. Обаче цените на производител са много съществени, защото стоят в основата на ценообразуването преди конкретните решения за търговски надценки от страна на продавачите: получените от производителя цени най-често са цени, платени от търговец на дребно или посредник.

В методологията на НСИ се посочва, че Индексът на цените на производител е „краткосрочен бизнес показател, който предсказва тенденциите в изменението на инфлацията; ИЦП може да се разглеждат и като ранен измерител на текущия инфлационен процес в икономиката".

Освен това търговските сдружения и фирми използват индексите като безпристрастен измерител на цените при сключване на договори и за анализ на измененията на покупките и продажбите.