По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 822 млн. лева по текущи цени. На човек от населението се падат 4 236 лева от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП е 15 248 млн. На човек от населението се падат 2 166 евро. Отчита се растеж от 3.1% на БВП през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на миналата година и 0.7% спрямо второто тримесечие на 2018 година.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.68233 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 17 726 млн. долара и съответно на 2 518 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 26 116 млн. лева по текущи цени.

През третото тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.8% спрямо същото тримесечие на миналата година до 7.2%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9% до 27.6%, а относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 65.2% при 63.5% през съответния период на 2017 г.

Снимка 393887

Източник: НСИ

За крайно потребление през третото тримесечие на 2018 г. се изразходват 69.9% от произведения БВП. Инвестициите формират 17.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Снимка 393884

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2018 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.7%. Брутната добавена стойност в икономиката нараства също с 0.7%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2018 г. крайното потребление нараства с 1.4%, а бруто образуването в основен капитал намалява с 1.5% спрямо предходното тримесечие. Вносът на стоки и услуги намалява равнището си спрямо предходното тримесечие с 0.8%, докато износът на стоки и услуги се увеличава с 1.7%.

БВП нараства с 3.1% през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същото тримесечие на 2017 г.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.0%.

Снимка 393885

Източник: НСИ

Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от отчетеното нарастване при:

  • - Операции с недвижими имоти - 21.6%
  • - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения -2%
  • - Финансови и застрахователни дейности - 5.1%
  • - Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 3.7%
  • - Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2.7%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за отчетения положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление - с ръст от 7.7%, бруто образуването на основен капитал - с ръст от 7.0%, и колективното потребление на държавното управление - с ръст от 3.6%. Износът на стоки и услуги намалява с 3.6%, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 4.0%.