През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт - БВП възлиза на 25 913 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 249 млн., като на човек от населението се падат 1 882 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.4% на БВП през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2018 г. възлиза на 25 913 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 680 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.64261 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 15 776 млн. долара и съответно на 2 240 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 13 249 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 882 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие възлиза на 22 235 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.8 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 3.3%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта до 29.3%.

Снимка 376976

Източник: НСИ

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 67.4% при 66.4% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през второто тримесечие на 2018 г. се изразходват 78.4% от произведения БВП.

Инвестициите формират 21.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

Снимка 376979

Източник: НСИ

През второто тримесечие БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.5%.

По предварителни данни за второто тримесечие крайното потребление нараства с 2%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.3% спрямо предходното тримесечие.

Вносът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 0.9%, докато износът на стоки и услуги намалява с 1.3%.

Снимка 376981

Източник: НСИ

БВП нараства с 3.4% през второто тримесечие в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни. През второто тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3%.

Динамиката на брутната добавена стойност се определя основно от регистрирания растеж при: Операции с недвижими имоти - 7.2%, Финансови и застрахователни дейности - 6%, Строителство - 5.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 4.9%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 3%.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление - с ръст от 5%, бруто образуването на основен капитал - с ръст от 4.6%, и колективното потребление на държавното управление - с ръст от 2.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 1.7%, а вносът на стоки и услуги - с 4.3%.