Асоциация на индустриалния капитал в България обсъди позицията си по подготвяната Национална стратегия за малки и средни предприятия.

Предложенията включват редица мерки и политики за развитието им, чрез които да се премине от "Мисли първо за малките!" към "Действай в полза на МСП!".

За АИКБ принципите, залегнали в Акта за малкия бизнес (SBA), трябва да бъдат нормативно уредени в българското законодателство.

Всяко забавяне може да окаже изключително негативно въздействие, тъй като малките и средни предприятия са изправени пред сериозни предизвикателства - ожесточена конкуренция, недостиг на човешки ресурси, нови форми на организация на производството и труда, най-високите цени на енергоносителите в ЕС и висока зависимост от конюнктурни промени при ограничени възможности за реакция, заяви председателят на работодателската организация Васил Велев на проведения в петък Национален съвет на АИКБ.

За да се подпомогнат тези компании, Асоциацията настоява Стратегията да бъде основана на по-прецизно формулирани и по-ефективно изпълнявани инструменти и мерки за насърчаване на МСП, допълни той.

Предложенията на АИКБ са свързани и с мерки за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, подпомагане на достъпа им до пазари, оползотворяване на възможностите на революция, преодоляване на затрудненията от недостига на персонал и неадекватна квалификация.

От АИКБ настояват и за актуализация на дефиницията за МСП.

Според главния секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова държавата трябва да даде свобода на малките и средни компании сами да избират на кои два от трите критерия - численост на персонала, годишен оборот и годишен баланс, да отговарят, вместо да им бъде налаган като единствен критерият за численост на персонала.

От АИКБ изтъкват, че за развитието на МСП сектора е необходима подкрепяща регулаторна среда. Според Асоциацията държавата трябва да въведе принципът на мълчаливо съгласие, да приеме по-благоприятно законодателство за търговската несъстоятелност, така че да се стимулира в умерени граници поемането на риск и да работи за издигане на престижа на предприемачеството.

От АИКБ искат още ролята на Българска банка за развитие да бъде описана в Стратегията, както и да се създаде национален "кредитен омбудсман", към който МСП да се обръщат при отказан достъп до кредитиране по неразбираеми за тях причини.

Сред другите предложения на АИКБ, представени пред Министерство на икономиката, са идентифициране, привличане и обучение на човешки ресурси, създаване на мрежа от клъстери за развитие на специфични умения сред работниците и осигуряване на извънсезонни програми за обучение на кадрите на МСП.