51 мерки за борба с недекларираната заетост обсъди Общественият съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, съобщават от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Те са изготвени след дискусии с представители на НАП, НОИ, Инспекцията по труда, както и работодатели и работници от браншове с висока уязвимост към сиви практики.

Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова заяви, че са били анализирани 236 различни европейски и български практики, на база на които са разработени въпросните 51 мерки.

Предложенията са структурирани в три групи: създаване на нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство, и повишаване на данъчната дисциплина като цяло.

Сивата икономика у нас "произвежда" 23 млрд. лв.

Сивата икономика у нас "произвежда" 23 млрд. лв.

Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров

Сред най-важните мерки са: осъвременяване на трудовото и осигурителното законодателство и повишаване капацитета на компетентните органи за извършване на ефективни инспекции, стимулиране на работодателите за спазване на трудовото и осигурителното законодателство, включително данъчни облекчения, както и адекватни и по-строги санкции за нарушителите. От значение е и повишаването на информираността на работодателите и работниците за вредите от сивите практики и недекларираната заетост.

По проекта са проведени две проучвания сред близо 2 000 работодатели и работници за установяване на нагласите към различните форми на недеклариран труд и познаване на новите форми на труд. Изготвя се и Карта на недекларираната заетост, която ще бъде представена в окончателния си вариант в началото на 2021 г.

Работниците усещат сивата икономика като още по-масова

Работниците усещат сивата икономика като още по-масова

Нямаме определение за това какво означава недекларирана заетост

Д-р Ангелова припомни, че се изгрежда нова информационна система към Националния център "Икономика на светло", чрез която да се даде възможност за получаване на предложения за превенция на недекларирана заетост, да се предоставят обучения и консултации.

Проучванията сочат, че над 90% от българските работодатели и работници не познават новите форми на заетост и рисковете, които те крият за проявата на форми на недеклариран труд. За работодателите най-често недекларираната заетост се среща в сектори като "Търговия и ремонт на автомобили", "Култура, спорт и развлечения", "Административни и спомагателни дейности", "Селско стопанство" и "Строителство".