Ръст от 2.8 пункта бележи общият показател на бизнес климата през април 2018 г. спрямо предходния месец. Това сочат данни от изследване на Националния статистически институт. Нарастване е регистрирано във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Снимка 353665

Източник: НСИ

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 0.7 пункта. Причина за това са оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

През периода януари - април 2018 г. излишъкът от мощности се увеличава, а средното натоварване в промишлеността се оценява на 73.7%, което е с 3.1 пункта под януарското равнище.

Основни проблеми за развитието на бизнеса остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна. Последните данни на института показват засилване на негативното влияние на тези фактори. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През изминалия месец съставният показател "бизнес климат в строителството" се покачва с 5.1 пункта. Това се случва в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях строителната активност е повишена. Прогнозите за следващото тримесечие остават положителни.

Факторите, които затрудняват дейността в сектора, подобно на промишлеността продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Снимка 353667

Източник: НСИ

При търговията на дребно съставният показател "бизнес климат" се увеличава с 0.5 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По- благоприятни са и прогнозите им по отношение на поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца. Затрудненията, които секторът изпитва, са свързани основно с недостатъчното търсене, конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на първите два фактора.

През четвъртият месец от годината съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства със 7.1 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобрени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за дейността в сектора.