Проект на схема за безвъзмездна държавна помощ за 30 млн. лева подготвиха в Министерството на туризма. Схемата е съгласувана с представители на организациите на туристическия бизнес.

Експерти от ведомството проведоха онлайн среща с представители на сектора да обсъдят схемата, основана на принципа за компенсиране на загуби, възникнали от пряко или косвено ограничение в дейността на предприятията, вследствие от въведените мерки срещу COVID-19.

Предвижда се тази схема да обхване най-засегнатите предприятия от туристическия сектор.

Предстои междуведомствено съгласуване в рамките на подготвен Проект на постановление на Министерски съвет. С него трябва да се определят условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятията, съгласно чл. 1, ал. 5, т.9, б. в) от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Министерството предприе тази стъпка за предварително обсъждане на мярката с представителите на туристически организации, за да може помощта да се използва по най-рационалния начин и да достигне до най-засегнатите предприятия.

Средствата се предвижда да бъдат разпределени на пропорционален принцип до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот през 2019 г., съобразен с условията съгласно т. 3.1 на Временната рамка за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.

Средствата до 30 млн. лева по вече внесената в Европейската комисия за нотификация мярка по чл. 112, ще бъдат използвани за преодоляване на ликвидните затруднения на предприятията от туристическия сектор, настъпили в резултат на пандемията.

Като трета мярка се определя предоставянето на 6 млн. лева от предвидените общо 70 млн. в държавния бюджет. За тях е разработената Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 за периода от м. март до края на 2020.