В ДФ „Земеделие" ще се проведе заседание на Комисията за избор на проекти по програма САПАРД.

Ще бъдат разгледани 213 проекта по първа мярка /1.1 от НПРЗСР/ „Инвестиции в земеделски стопанства" и 20 проекта по трета мярка /2.1 от НПРЗСР/ „Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи".

Постъпилите проекти, които ще бъдат разгледани от членовете на Комисията по първа мярка, са за сектор 01 „Мляко и млекопроизводство", за сектор 02 „Месо и месопроизводство", за сектор 03 „Трайни насаждения", за сектор 04 „Зеленчуци, цветя, многогодишни етерично-маслени, зърнени, маслодайни култури, многогодишни лечебни растения, тютюн - висококачествени сортове и памук" и за сектор 05 „Яйца и яйчни продукти".

Проектите, които ще бъдат обсъдени от Комисията по трета мярка са за сектори 05 „Пчеларство", 06 „Коневъдство", 08 „Гъбопроизводство" и 09 „Преработка на етеричномаслени култури, лечебни растения и гъби".