Голяма част от инцидентите на работното място с пострадали (понякога и починали) работници, са били предотвратими. Това е изводът на ИА "Главна инспекция по труда", където разследват серия инциденти на работното място. Според трудовите инспектори, причините са идентични и най-общо са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места, съобщиха от ГИТ.

От инспекцията описват повтарящи се причини за инциденти заради поражение от електрически ток. Те се групират в две основни групи според напрежението на електрическата мрежа и съоръжения. 

45-годишен работник пострада при трудова злополука в Стражица

45-годишен работник пострада при трудова злополука в Стражица

Изясняват причините за инцидента

При злополуки в мрежи с напрежение 380/220 волта установяват две основни причини за възникването на тези инциденти. 

Често се започва съзнателно работа по или в близост до неизключено съоръжение или части от мрежата. Тези злополуки по правило се допускат от квалифицирани работници, които имат ниво на знания по електробезопасност. Работещите в тези случаи демонстрират прекалено самочувствие и умишлено пренебрегват правилата за безопасност, смятат от ГИТ.

Втората типична причина за този вид инциденти е допускане в експлоатация на електрически съоръжения без необходимата защита срещу директен и/или индиректен допир до части, намиращи се под опасно напрежение. 

Борят се за живота на работник, паднал от строеж в Кранево

Борят се за живота на работник, паднал от строеж в Кранево

Мъжът полетял от близо 3 метра височина

Нарушената защита срещу директен допир е свързана с наранена или липсваща изолация, счупени или липсващи капаци, обвивки и др. При индиректния допир най-честите нарушения са свързани с липса на такава защита (най-често зануляване) и/или неизвършена периодична оценка за нейната ефективност, което става с измерване.

Според ГИТ неправилно свързан нулев проводник и неизвършено измерване за оценка ефективността на защитната мярка "зануляване" е причината да се допусне метални работни плотове в кухня в заведение да попаднат под напрежение, което през месец май доведе до смъртта на работник.

При злополуки в мрежа с напрежение над 1000 волта от инспекцията смятат, че причините се повтарят работи се при допир или опасно доближаване на намиращи се под напрежение въздушни електропроводи или електрически съоръжения.

Пострадалите лица, които са както квалифициран, така и неквалифициран персонал, във всеки от случаите са извършвали работа в близост до части под напрежение без да отчетат този факт.

От ГИТ са категорични, че злополуките не са поради непознаване на опасността, а по-скоро от неотчитането й при конкретните условия на работа. Те дават пример със загинал работник. Той и негов колега вдигали метален стълб, който е опрял в проводник на въздушна линия и той е попаднал под напрежение.

Като традиционно повтарящи се причини, чиито резултат са тежки трудови злополуки от ГИТ отчитат и неизпълнение на техническите мероприятия за безопасност. Най-често започване на работа без да бъде извършена проверка за отсъствие на напрежение.

Това, наред с несъгласуване на действията между отделните работодатели и/или между длъжностни лица, и/или самите работещи, става причина за започване на работа по части под напрежение.

Неизползването на лични предпазни средства при работа по електрически уредби и съоръжения също води до злополуки, макар и непричинени от протичане на ток през човешкото тяло. В един от случаите работникът не е починал от токов удар, а от травмите, получени при падането от височина, тъй като не е използвал колан.

От ГИТ напомнят, че дори да се установят нарушения на безопасността и здравето при работа, допуснати от работниците, работодателите носят цялата отговорност. Работодателите ангажимент не само да осигурят безопасност и здраве при работа, но и да гарантират чрез ефективен контрол спазването на законодателството и на въведените правила.

Това означава, че ако работник не използва личните предпазни средства например, отговорност на работодателя е да не го допуска да работи.

От Инспекцията изреждат нормативните актове за безопасни условия на труд.

Основните нормативни актове, които регулират безопасността при работа с електрически ток, са:

- Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.