Липса на квалифицирана работна ръка и затруднен достъп до финансиране са сред проблемите, с които се сблъскват малките и средни предприятия у нас и в Европейския съюз (ЕС).

Основните проблеми са очертани по време на дискусия тема „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП). Тя се е провела по време на заседанието на Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщават от асоциацията.

Другите проблеми, които се очертават са: нужда от насърчаване на предприемачеството и утвърждаване на позитивен имидж на предприемачите; необходимост от подобряване на регулацията, намаляване на административните прегради и прилагане на практика на принципа „мисли първо за малките“; нисък таван на държавните помощи за всички дейности, независимо от вида на фонда, вместо да се прави подходящото за МСП разграничение и отделни тавани за обучение на персонал и за закупуване на оборудване.

Малките и средни предприятия се сблъскват с проблеми и при намирането на пазари и клиенти, особено когато става въпрос за износ. Друг проблем е ниската конкурентоспособност сред преобладаващата част от малките и средни предприятия. Това до голяма степен се дължало на липсата на бизнес компетентност, знания и умения у предприемачите. Често това е и причината за краткия живот на фирмите, отбелязват от АИКБ.

Членовете на Националния съвет на асоциацията са се обединили около мнението, че най-добрият начин да се повиши ефективността на политиките на ЕС по отношение на малките и средни предприятия е регулацията да става чрез регламенти, а не чрез директиви, за да не се допуска опорочаване при прилагането им на практика у нас.

От асоциацията са на мнение, че е необходимо да бъдат въведени политики, които са валидни за всички страни членки. Те трябвало да бъдат насочени към опростяване и улесняване на достъпа до финансови инструменти, подобряване достъпа до информация на малките и средни предприятия за възможностите за кредитиране, включително чрез обща информационна база, осигуряване на евтин достъп до консултантски услуги и възможности за оздравяване на предприятията, които имат потенциал за развитие.

По време на дискусията са формулирани и конкретни предложения за подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до европейските фондове. Това можело да стане като се опростят правилата, процедурите и проверките при кандидатстването и изпълнението на проектите.

Отправени са и препоръки да бъде намалена административната тежест за предприятията, които осигурявали кадри с подходяща квалификация, както и подкрепа за работа на международни пазари.