Повече от 100 администрации - централни и общински - вече могат да обменят документи помежду си изцяло по електронен път, сочат данните на Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

Сред тях са министерствата на финансите, на правосъдието, на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", ИА "Одит на средствата от Европейския съюз", Държавната агенция за бежанците и редица други.

Повече от 80 общински и 8 областни администрации също са реални участници в системата за електронен обмен на съобщения.

Електронното управление влиза във всички администрации до края на 2018 г.

Електронното управление влиза във всички администрации до края на 2018 г.

В изпълнение на мерките за намаляването на административната тежест

Към 5 декември още близо 250 администрации са заявили готовност да се присъединят към системата, поддържана от Агенцията за електронно управление.

Премахването на хартиения обмен на документи между администрациите ще намали времето и разходите за административното обслужване на гражданите и на бизнеса.

ДАЕУ напомня, че до 1 ноември 2018 г. администрациите трябва да преустановят напълно хартиения документооборот помежду си в изпълнение на целите за намаляване на административната тежест и на облекчаване на административното обслужване на гражданите и на бизнеса.

Електронното управление влиза във всички администрации до края на 2018 г.

Електронното управление влиза във всички администрации до края на 2018 г.

В изпълнение на мерките за намаляването на административната тежест

Текуща информация за напредъка на процеса по присъединяване към системата за електронен обмен на съобщения можете да намерите на адрес на Държавната агенция за "Електорнно управление".