Над 67% от работодателите очакват в близката година да се нуждаят от нов персонал. Това показват резултатите от проучване на Агенцията по заетостта (АЗ), проведено сред над 2600 работодатели. От АЗ съобщиха резултатите от второто проучване на потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта, проведено между 6 август и 5 септември.

Според изследването, 2615 работодатели са посочили нуждите си от кадри в краткосрочен и средносрочен план.

Близо 38% от работодателите искат кандидатите да са адаптивни към промени, да работят в екип, да поемат отговорност. 18% от запитаните работодатели посочват, че кадрите следва да притежават ключови компетентности за общуване на роден език. Компютърни умения заявяват 182 работодатели (7%), а чуждоезикови - 3,5% от анкетираните.

Продължават да се търсят специалисти за административни, счетоводни и IT дейности (офис-мениджър, оперативен счетоводител, графичен дизайнер, програмист и др.).

При кадрите със средна квалификация търсене има на електротехници и машинни техници, машинни оператори, оператори на компютър, монтьори и др. Потребностите са повече и за продавач-консултанти, готвачи, сервитьори и др., както и за заварчици, строители, шлосери, шивачи и др.

Сред специалистите с висше образование се търсят предимно машинни, електроинженери и строителни инженери, ИКТ специалисти, финансови и административни специалисти, педагози и учители, медицински персонал. Търсят се също специалисти за управление на човешки ресурси, управление на проекти, софтуер и др. Сред търсените професии са и шофьори, мотокаристи и др.

За следващата година работодателите могат да посочат кадри през следващата година с квалификация по 183 професии и специалности. Те са включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и по други 38 професии за висшисти. Работодателите могат да потърсят кадри и от предложените им 23 вида други умения и 8 ключови компетентности.

Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри от професионални направления или области на висшето и средното образование.

Второто проучване на Агенцията по заетостта се провежда основно сред статистическа извадка работодатели с различни характеристики за териториален обхват, икономическа дейност, големина и вид на предприятието и др. Всички желаещи работодатели също могат да се включат в него. То е през интернет, с анкетен формуляр, публикуван на сайта на Агенцията по заетостта и ще може да се попълва до 17 септември 2018 г. Достъп и информация до него има и през общинските администрации, както и във всички бюра по труда в страната.

Анкетирането се провежда за втори път тази година със съдействието на Комисиите по заетостта към Областния съвет за развитие в 28-те области в страната и с подкрепата на социалните партньори - работодателски и синдикални организации.