С 2,2% намаляват превозните товари през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение с предходното тримесечие. И при извършената работа има регистриран спад от 0.8%. Това показват прогнозните данни на НСИ.

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 1.3 и 0.3% спрямо първото тримесечие на 2019 година.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2018 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния транспорт.

През второто тримесечие на 2019 г. превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват с 0.3% спрямо същия период на предходната година, докато извършената работа се увеличава с 5.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 23 621.2 хил. т, или с 13.0% по-малко спрямо второто тримесечие на 2018 г., което основно се дължи на международните превози при автомобилния транспорт.

Извършената работа също намалява и достига 6 730.4 млн. ткм в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при международните превози.

Превозените товари от речния и морския транспорт през второто тримесечие на 2019 г. се увеличават с 83.5 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2018 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт. Извършената работа също се увеличава и достига 284.3 млн. тонкилометра поради по-големите разстояния, на които са били превозени товарите от морския транспорт.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през второто тримесечие на 2019 г. е 114 939.0 хил., или с 1.0% повече спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-големия брой превозени пътници от автобусния транспорт.

НСИ отчита увеличение на извършената дейност с 6.1% и достига 3 121.5 млн. пътниккилометра.

През второто тримесечие на 2019 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава намаление на превозените пътници с 4.3%. Извършената работа се увеличава с 1 504.7 хил. пътниккилометра спрямо второто тримесечие на предходната година поради по-голямото разстояние, на което са превозени пътниците от морския транспорт.

През периода април - юни 2019 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 70 729.0 хил. пътници, или с 1 841 хил. пътници по-малко спрямо същия период на 2018 година. Намаление е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при тролейбусните превози - 4.1%.

Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също намалява (с 2.3%) в резултат на по-малкото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от тролейбусния транспорт.