Националният осигурителен институт обобщи новостите при пенсиите, които влизат в сила от началото на 2021 г., в годишния си анализ за 2020 г. за пандемията и социалноосигурителната система.

От НОИ напомнят, че считано от 1 април 2020 г. са направили изцяло служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери без подаване на заявление от тяхна страна. Преизчисляването беше извършено с допълнително придобития осигурителен стаж след пенсионирането. Бяха обхванати над 260 000 пенсии.

Предвижда се служебното преизчисляване на пенсиите да се извършва веднъж годишно - от 1 април на съответната година, като се зачита допълнително придобитият от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията, за времето до 31 декември на календарната година, предхождаща преизчисляването;

Стажът се зачита въз основа на данните, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски; както и въз основа на постъпилите данни към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването.

От НОИ уточняват, че за да бъде включена дадена трудова пенсия в съвкупността от пенсии, които подлежат на служебно преизчисляване от 1 април на съответната година, пенсионерът трябва да е придобил поне един ден осигурителен стаж през предходната календарна година.

НОИ пуска нови образци на заявления за пенсиите от догодина

НОИ пуска нови образци на заявления за пенсиите от догодина

Те са за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средства във фонд "Пенсии"

Когато пенсионерът, преди датата на служебното преизчисляване, е подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход, пенсията му не подлежи на служебно преизчисляване по разглеждания ред, посочват от Института.

Относно ежегодното преизчисляване на пенсиите по заявление на пенсионера от НОИ поясняват, че всеки пенсионер може да подаде заявление за целта.

Ежегодното преизчисляване на пенсиите въз основа на подадено заявление от пенсионера се извършва веднъж годишно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Ако преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, новият размер на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период.

Когато към датата на преизчисляването не са налични данни за допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход за периода след отпускането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията, пенсионният орган постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията. Резултатът е, че подаденото от пенсионера заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията му изгубва своето действие и тя не подлежи на преизчисляване по този ред през следващите календарни години, освен ако пенсионерът не подаде отново заявление за ежегодното ѝ преизчисляване.

Служебното преизчисляване на една пенсия от 1 април на съответната година въз основа на допълнително придобит осигурителен стаж не е пречка за подаване на заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията, както и занейното преизчисляване въз основа на допълнително придобитите от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в същата календарна година, паодчертават от НОИ. В този случай през следващите календарни години пенсията продължава да се преизчислява веднъж годишно съгласно заявеното от пенсионера.

Правителството одобри правилата за изплащане на втора пенсия

Правителството одобри правилата за изплащане на втора пенсия

Промените засягат 17 000 жени, които се пенсионират септември 2021 г.

От Института посочват, че лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и които в последните пет години са пропуснали срока, в който е допустимо да прехвърлят средствата по партидите си от универсален пенсионен фонд към държавното обществено осигуряване, могат да го направят от 1 януари до 30 юни 2021 г. включително.

Възможността се отнася до лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на общата им пенсионна възраст.

Втората възможност е за лицата, на които вече е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, без да са променили осигуряването си от универсален пенсионен фонд към държавното обществено осигуряване, поради което размерът ѝ е определен с индивидуален коефициент, изчислен с намаление. Те ще имат възможност в периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. включително да поискат преизчисляване на отпуснатата пенсия без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят средствата си от индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове към ДОО.

По данни на НОИ към края на ноември 2020 г. пенсионерите, които ще могат да поискат преизчисляване на пенсиите си на това основание, са около 14 000.

От тази възможност ще могат да се възползват лицата, които: имат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст; пенсията е отпусната с начална дата до 31 декември 2020 г. включително; пенсията е изчислена с намален индивидуален коефициент.

Лицата, които отговарят на посочените условия, ще могат да упражнят правото си за преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент, ако в същия срок подадат едновременно две заявления: за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната с намален индивидуален коефициент (образец УП-27) и такова за прехвърляне на натрупани средства по индивидуална партида в УПФ в държавното обществено осигуряване (образец УП-27.1), адресирано до пенсионноосигурителното дружество (ПОД), управляващо фонда, в който лицето е осигурено.

Отпуснатата пенсия ще бъде преизчислена считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.