Сметната палата извърши одит на изпълнението доколко публична и прозрачна е дейността на администрацията на централната изпълнителна власт и как се реализира правото на гражданите за достъп до обществена информация. Той обхваща практиките в 17 министерства, администрацията на Министерския съвет и Държавната агенция "Електронно управление".

В следствие на този одит са направени няколко препоръки, които трябва да бъдат изпълнени най-късно до средата на следващата година.

Съгласно тези препоръки администрацията на Министерския съвет да предприеме действия за:

- анализ на практиката на административно наказателните органи при прилагането на Закона за достъп до обществена информация и иницииране при необходимост на законодателна промяна;

- включване в ежегодните цели на администрацията публикуването в интернет на информационните масиви и ресурси със свободен достъп;

- ускоряване на процеса по стандартизиране на вътрешния ред в различните администрации при предоставяне на достъп до обществена информация;

- анализ на публикуваната информация на Портала за консултативните съвети за полезността й;

Държавната агенция "Електронно управление" да предприеме действия за:

- осигуряване на увереност в потребителите за актуалността на информацията чрез задължително обвързване на категориите информация с активни линкове към мястото на публикуването им;

- разработване на препоръки към потребителските интерфейси с ясни изисквания за адаптивен дизайн и структура, достъпност и удобство, в т.ч. версия за хора с увреждания и версия на английски език;

- периодични проверки по изпълнение на общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, като при не спазени изисквания да се дават съответни предписания;

- утвърждаване на ред за организацията на дейността по отворени данни;

В хода на одита Сметната палата е проучила удовлетвореността на гражданите и бизнеса от осигурената публичност и прозрачност на държавната администрация и от достъпа до обществена информация.

Резултатите са показали, че сред населението преобладават негативни нагласи към държавните институции по отношение на публичност и прозрачност, които се пренасят и върху оценката на актуалност и полезност на обществената информация в техните интернет страници.

Противоположна е оценката на специалистите, които изрязват висока обща удовлетвореност от обществената информация, предоставяна от държавните институции, дължаща се на полезността (отговаря на нуждите им) и актуалността (бързо се качва на страниците) на информацията. Специалистите имат по-високи очаквания към лесния достъп, процеса по получаване и по яснотата на информацията, като виждат решение в улесняване на достъпа и процеса чрез уеднаквяване на бази, формати, заявления и оптимизиране на организацията на сайтовете.

В следствие на направения одит основните заключения на Сметната палата са:

- Правителството предприема действия за приемането на законови разпореди и създаването на Агенция за електронно управление. Поети са ясни стратегически ангажименти и са приети планове за реализацията им;

- Отделни министерства не са осигурили изпълнение на законовите изисквания за публикуване на информация;

- Не е осъществяван мониторинг и контрол за пълнотата и актуалността на информацията, публикувана на интернет страниците;

- Интернет страниците на голяма част от централните органи на изпълнителната власт не са унифицирани и не осигуряват възможност за равен достъп до информацията за хората с увреждания и гражданите на други държави-членки;

- Платформата за достъп до обществена информация е в процес на внедряване и не функционира до приключване на одита;

- От създаването на Портала за консултативните съвети до края на 2018 г. не са извършвани промени в системата, като информацията в него е непълна и неактуална;

- Порталът за отворени данни не генерира очакваните ползи поради пропуски в организацията, ограничена функционалност и липса на анализи за обществена значимост и полезност на публикациите.