От Българската стопанска камара (БСК) искат да се махне видеонаблюдението на ТЕЦ-овете. Искането направиха в открито писмо до председателите на парламентарните комисии по туризъм и екология - Петър Кънев и Ивелина Василева, до екоминистър Нено Димов, до енергийния министър Теменужка Петкова. Повод за писмото им е публикуваните промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на 02 април 2019 г.

Те настояват да се отменят изискванията за изграждане на допълнителни системи за видео наблюдение и контрол от оператори на средни и големи горивни инсталации, които ползват твърдо гориво и/или биомаса, каквито са ТЕЦ-овете, като системите трябва според новите изисквания да имат пряка връзка с контролните органи. Според БСК вместо бизнесът да се разтоварва, се увеличава административната тежест за повече от 50 предприятия от сектор горивни инсталации с над 20 MWh мощност. За предложените промени не е изготвена и оценка на въздействието.

Въвеждат денонощно видеонаблюдение в ТЕЦ-овете

Въвеждат денонощно видеонаблюдение в ТЕЦ-овете

Целта е да се следи какво се гори в централите по всяко време

От Камарата изтъкват, че с публикуваните предложения за промени бяха приети от засегнатите оператори, поради което не са изразени и становища в срока на общественото обсъждане - 02 май 2019 г.

От БСК изреждат публикуваните промени в Държавен вестник, с които се въвеждат нови изисквания за изграждане на системи за видео наблюдение и контрол от оператори на средни и големи горивни инсталации, които ползват твърдо гориво и/или биомаса, в т.ч.:

  1. проследяване в реално време на вида на подаваното гориво чрез стационарно монтиране на видеокамери на всички точки на подаване на горива към котелния цех на всяка инсталация, както и на общото място за съхранение на горивото;
  2. визуален контрол в реално време, като видеокамерите се разполагат по начин, позволяващ безпрепятствено и ясно заснемане вида на използваното гориво;
  3. непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;
  4. съхранение на записите по т. 3 за срок не по-малък от 6 месеца;
  5. операторите осигуряват за своя сметка отдалечен достъп на съответната РИОСВ, на органите на местно самоуправление до видеоизображенията в реално време и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация. Операторите са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти;
  6. при поискване копия от записите на видеоизображенията се предоставят на контролните органи, включително на органите на местно самоуправление;
  7. При проверка, операторите предоставят на контролните органи, включително на органите на местно самоуправление, цялата съхранявана информация от системата за видеонаблюдение и контрол;
  8. Снимки и видеозаписи от системата за видеонаблюдение и контрол могат да се ползват като доказателствено средство или самостоятелно веществено доказателство за установяване и доказване на нарушения на законодателството по опазване на околната среда.

Срокът за изпълнение на тези изисквания е два месеца след обнародването, т.е. 15 декември 2019 г. 

Прокуратурата иска МОСВ да провери горят ли ТЕЦ-овете отпадъци

Прокуратурата иска МОСВ да провери горят ли ТЕЦ-овете отпадъци

Топлофикация - Перник" АД, ТЕЦ " Бобов дол" ЕАД, "Топлофикация - Сливен" ЕАД и ТЕЦ "Брикел" ЕАД

Основният мотив на БСК е, че от посочената хронология по приемането на измененията става ясно, че тези изисквания не са били предмет на обществено обсъждане. От направената проверка в интернет страницата на парламента е видно, че са предложени на второ четене в Комисията по околна среда на 25 септември 2019 г. и са стигнали до парламентарна зала на 4 октомври 2019 г. В зала предложенията са приети с около 130 гласа (54% от всички народни представители), при липса на прозрачност и отчитане на вижданията на заинтересованите страни.

За да постигнат съответствие с тези изисквания, инсталациите следва да осигурят значителен финансов ресурс, както за проектирането и оборудването на системите за наблюдение, така и за осигуряване на достъп на РИОСВ и общинските администрации. Задължението за наблюдение в реално време от страна на институциите няма да се осъществи, ако не бъдат осигурени работни места в контролните органи. 

Замърсен въздух е причинил 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа през 2016-а

Замърсен въздух е причинил 400 000 преждевременни смъртни случаи в Европа през 2016-а

Почти всечи европеец е изложен на нездравословни нива на замърсяване

Следва да се има предвид, че подобни мерки (видеоконтрол на площадки за отпадъци от метали), предвидени в чл. 39 от Закона за управление на отпадъците, вече се изпълняват от операторите, но без доказана ефективност, пишат от БСК. Според тях липсва информация за броя на установените нарушения по видеозаписи, наложени санкции и намаление на кражбите за периода на действие от 2012 г.

Направените промени не допринасят за постигането на синергия, а напротив - прехвърлят всички разходи върху бизнеса, уверяват от БСК. Те не държат сметка за ефективното изпълнение на задълженията и липса на ефективен контрол от страна на РИОСВ за прилагане на вече действащите ограничения за функциониране на горивните инсталации (напр. КПКЗ).

За да бъдат постигнати целите за качеството на въздуха в страната, следва да бъдат обединени усилията на всички заинтересовани страни - от законодателната и изпълнителната власт, както и от бизнеса и населението.