От НОИ отчитат изплатени над 807,3 млн. лв. по мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40. към 2 февруари 2021 г. По тяхната статистика са подкрепени 11 925 работодатели за съхранение на 265 137 работници и служители., съобщиха от Националния осигурителен институт.

Най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост - над 334,8 млн. лв., за запазване на около 112,3 хиляди работни места.

За сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" са насочени около 107,1 млн. лв. за 51,9 хиляди работни места. Към работодателите от търговията са насочени 91,2 млн. лв. за над 32,7 хиляди работници и служители, предприятията от добивната промишленост са получили 62,7 млн. лв. за 8,0 хиляди запазени работни места, а сектор "Транспорт, складиране и пощи" - 69,5 млн. лв. за близо 24,1 хиляди работници и служители.

Най-много са фирмите, регистрирани в областите София-град (3 960), Пловдив (1 006), Варна (888), Бургас (801), Благоевград (675), Русе (415) и Стара Загора (358). Промените в дизайна на мярката след юни м.г. доведоха както до разширяване на обхвата ѝ, така и до увеличаване на равнището на изплащаните компенсации.

БСК вижда дискриминация при компенсациите за бизнеса

БСК вижда дискриминация при компенсациите за бизнеса

От Камарата настояват за равнопоставеност на фирмите при отпускането на помощи

За да получат помощта от държавата по мярката 60/40 работодателите подават в Дирекция "Бюро по труда" заявления по утвърден образец. В тази структура работодателите, които отговарят на необходимите критерии, ежемесечно представят списъци на работниците и служители за изплащане на средства за предходния месец

По получените от Агенцията по заетостта списъци Националният осигурителен институт (НОИ) определя размера на парите за всяко лице - 60 % от осигурителния доход за определения с конкретното постановление месец - август за определяне размера на средствата за октомври, ноември и декември 2020 г.; октомври - за определяне размера на средствата за януари, февруари и март 2021 г.

Парите за запазване на заетост и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за всички работници и служители се превеждат от НОИ по платежните сметки на съответния работодател. Това става два пъти седмично, като срокът от получаване на списъците в НОИ до постъпване на сумите по платежната сметка на осигурителя е не повече от 5 работни дни при нормативно определен срок до 10 работни дни.

Мерките не стигнаха до бизнеса според Пламен Димитров

Мерките не стигнаха до бизнеса според Пламен Димитров

По думите му мерките са разхвърлени и хаотични

Информацията за плащанията е публична и достъпна на интернет страницата на НОИ. Институтът е осигурил и електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените им компенсации, достъпна отново чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика "Е-услуги", "Справки", съответно в раздели: "по Булстат и ИКО на НОИ" след въвеждане на ЕИК на осигурителя и Идентификационен код на осигурителя (ИКО), издаден от НОИ или "със сертификат" - за регистрирани потребители с Квалифициран електронен подпис (КЕП), в който има ЕИК на осигурителя.