През януари 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.5 пункта в сравнение с декември 2021 г. Ръст на показателя е регистриран в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съобщават от Националния статистически институт (НСИ)

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се покачва с 2.6 пункта, което се дължи на намаления негативизъм в оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и прогнозите по отношение на износа и производствената активност през следващите няколко месеца.

През периода октомври 2021 г. - януари 2022 г. осигуреността на производството с поръчки се увеличава от 4.8 на 5.0, а средното натоварване на мощностите нараства с 0.8 пункта и достига 75.0%.

Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават затруднената икономическа среда, недостигът на работна ръка, факторът "други" и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени в промишлеността 28.6% от мениджърите продължават да очакват те да се увеличат през следващите три месеца.

През януари съставният показател "бизнес климат в строителството" се увеличава с 1.2 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо октомври 2021 г. и се оценява на 5.7 месеца. Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващата половин година, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. След нея се нареждат цените на материалите и недостига на работна сила.

Снимка 561568

По отношение на продажните цени очакванията на строителните предприемачи са те да продължат да се покачват в следващото тримесечие.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се повишава с 1.8 пункта, което се дължи на благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца остават позитивни

Най-сериозната пречка, затрудняваща дейността, остава несигурната икономическа среда, посочена от 61.0% от предприятията. През последния месец е регистрирано и засилване на негативното влияние на фактора "конкуренция в бранша", който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене

Относно продажните цени 30.5% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 0.6 пункта в резултат на изместването на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за следващите три месеца са резервирани.

Факторите "несигурна икономическа среда" и "конкуренция в бранша" продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора. В сравнение с декември 2021 г. нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

С над 2% се влошава бизнес климатът през октомври

С над 2% се влошава бизнес климатът през октомври

По-неблагоприятен е показателят в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите