През октомври общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3% спрямо предходния месец. Това показват данни на Националния статистически институт.

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в строителството показателят запазва равнището си от септември.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" спада с 3.9% заради по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По-негативни са и прогнозите им както за износа, така и за производствената активност през следващите три месеца.

През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността остава на нивото от юли (74.2%). Предвид очакваното търсене през следващите месеци обаче се предвижда недостиг от мощности.

Показателят на бизнес климата остава на нивото си от юни

Показателят на бизнес климата остава на нивото си от юни

В промишлеността намалява с 1.4 пункта

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им влияние.

Спрямо септември се увеличава делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца.

През октомври съставният показател "бизнес климат в строителството" запазва нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца са песимистични. Последната анкета на НСИ отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Производственият график е осигурен с договори за 5.6 месеца, като се наблюдава намаление от 1.3 месеца спрямо оценката през юли. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда. През последния месец се регистрира и нарастване на отрицателното въздействие на фактора "цени на материалите", който измества на трето място затрудненията, свързани с недостига на работна сила.

Относно продажните цени в строителството 32.7% от мениджърите продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава с 1.4%, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние.

Спрямо септември нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

През октомври съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 2.1% в резултат на леко влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, посочени съответно от 51.1% и 28.9% от предприятията.

Очакванията на мениджърите по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.