Министерството на електронното управление (МЕУ) днес публикува за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В проекта се предвиждат допълнителни изисквания за прозрачност. Данните от Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) ще бъдат публикувани в отворен машинночетим формат по международен стандарт. Проектозаконът включва и въвеждане на изисквания за съхраняване и публикуване в структуриран вид на данни, които да дадат по-добри възможности за анализ, съобщиха от МЕУ.

2,5 млрд. незаконни строежи, Петков откри 6 м. водосточна тръба за 1 млн. лв.

2,5 млрд. незаконни строежи, Петков откри 6 м. водосточна тръба за 1 млн. лв.

Темата за РСМ е отклоняване на вниманието

Промените в ЗОП предвиждат също допълнително задължение за прозрачност при възлагане на проекти и дейности в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в администрациите. Съгласно новите текстове, освен излагането на техническите спецификации, възложителите ще трябва да мотивират заложените изисквания и да публикуват данни от пазарни проучвания, извършено преди обявяването на процедурата. Техническите спецификации ще трябва да са преминали обществено обсъждане преди обявяване на обществената поръчка. С цел максимална прозрачност, възложителите трябва да приложат направените пазарни проучвания и доклад, на база на който са достигнали до извода за необходимостта от възлагане на поръчката. Освен това, ще трябва да бъдат използвани шаблони за техническо и ценово предложение, с цел максимално детайлно описание на предложенията и избягване на всякакви порочни практики за предварително нагласяване на стойността на обществената поръчка. Идеята е да могат заинтересованите лица и обществеността да са сигурни, че избраните критерии са най-подходящи и обективни и че е осигурен равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата.

Агенцията по обществени поръчки ще предоставя периодично информация за осъществения контрол

Агенцията по обществени поръчки ще предоставя периодично информация за осъществения контрол

За целта е създадена нова секция на Портала за обществени поръчки

Законопроектът включва и разширяване на задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в изключенията на Закона за обществените поръчки, вкл. инхаус възлагането, договорите за медийни услуги, сделките с имоти, арбитражните услуги и др. Това няма да важи само, когато разкриването на информацията противоречи на основен интерес.

В измененията се предвижда се и разкриване на принадлежност към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия на хора, които участват управлението или имат значителна собственост във фирми, спечелили поръчки за над половин милион лева на годишна база. По този начин се цели обществото получи гаранции, че кръгове около ДС нямат привилигирован достъп до обществени поръчки.

Янаки Стоилов готви промени в Закона за обществените поръчки

Янаки Стоилов готви промени в Закона за обществените поръчки

Договори на "Автомагистрали" пример за лоша практика