През 2017 г. са издадени 8 640 книги с тираж 4 974 355 и 1 428 брошури с тираж 1 735 424.
Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), който ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации.

От статистиката посочват като източник на информацията Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Снимка 363469

Източник: НСИ

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2017 г. са регистрирани 7 948 книги и 1 315 брошури. Това са 92.0% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

Снимка 363472

Източник: НСИ

В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 538 (18.0%), а средният тираж нараства от 528 през 2016 г. на 666 през 2017 г., или с 26.1%.

По тематични области според признака "предназначение на литературата" разпределението на изданията по раздели през 2017 г. е следното:

- художествена литература за възрастни - 3 292 заглавия с тираж 1 540 хиляди;

- научна литература - 1 912 заглавия с тираж 415 хиляди;

- популярна литература - 1 613 заглавия с тираж 928 хиляди;

- учебна литература - 1 461 заглавия с тираж 2 030 хиляди;

- литература за деца и юноши - 1 262 с тираж 1 564 хил., от които 639 заглавия детска художествена литература с тираж 636 хиляди;

- други - 528 заглавия с тираж 233 хиляди.

Снимка 363476

Източник: НСИ

През 2017 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (включително на български език), са 7 410, или 73.6% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 658 с тираж 2 428 хил. От тях повече от половината са преведени от английски (53.0%), следват преведените от немски - 8.0%, руски - 7.3%, и френски език - 6.9%.

Снимка 363478

Източник: НСИ

През 2017 г. са издавани 245 вестника с годишен тираж 196 288 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват със 17 (6.5%), а тиражът им - с 32 720 хиляди (14.3%).

Снимка 363481

Източник: НСИ

По периодичност и тираж издаваните през 2017 г. вестници се разпределят, по следния начин:

- Ежедневници - 37 (15.1% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 124 640 хиляди.

- Вестници, излизащи 2 - 3 пъти седмично - 13 (5.3% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2 192 хиляди.

- Вестници, излизащи един път седмично - 105 (42.9% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 66 557 хиляди.

- Вестници, излизащи по-малко от един път седмично - 90 (36.7% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2 899 хиляди.

С най-голям относителен дял според признака "предназначение" са вестниците от тематична област "Политически, философски, религиозни и културни издания" - 51.0% (125 заглавия), като годишният им тираж е 101 032 хиляди.

През 2017 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 116 заглавия, или 47.3% от всички издавани в страната.

От всички вестници, издавани през 2017 г., почти 98% (240 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са пет - три на турски и по един на английски и немски език.

Снимка 363482

Източник: НСИ

През 2017 г. са издадени 510 списания и 93 бюлетина, като в сравнение с 2016 г. списанията намаляват с 4.3%, а бюлетините със 7.9%.

Издавани списания и бюлетини (продължаващи издания) по предназначение през 2017 година.