Агенцията за приватизация и Holding Slovenske elektrarne - Любляна, парафираха проекта на приватизационен договор за продажбата на 100% от капитала на "Топлофикация Русе" ЕАД - Русе, съобщиха от агенцията.  

Предстои парафираният проект на договор да бъде внесен за одобрение от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

Покупната цена на продаваните акции е в размер на 85 100 001 евро, като за 481 337 броя акции от "Топлофикация - Русе" ЕАД, се допуска плащане с непарични платежни средства (компенсаторни инструменти).

Съгласно двустранно парафирания договор купувачът се задължава да запази основния предмет на дейност на дружеството за срок от три години, както и да не предприема ликвидация или други форми на преобразуване на дружеството.

Словенският холдинг не може да прехвърля собствеността на притежаваните акции на трето лице за срок от три години, освен с разрешението на Агенцията за следриватизационен контрол.

Купувачът се задължава да осигури дружеството да не прекъсва производството на електрическа и топлинна енергия и снабдяването с топлинна енергия.

Словенската компания трябва да поддържа разходите за труд във всяка от 3-те години след приключване, поне на равнището на разходите за труд, които дружеството е имало през годината, приключила на 31 декември 2005 г.

Наред с това фирмата купувач се задължава да осигури дружеството да изпълнява всички задължения, съгласно комплексното разрешително издаденo от Министерството на околната среда и водите, както и да изпълнява задълженията, произтичащи от Програмата за прилагане на директива 80 на Европейския съюз от 2001 г., по отношение на подход, срокове и дейности, включително инвестиции.