От Агенцията по заетостта започват проучване на своята електронна страница за потребностите на работодателите в България от кадри, съобщиха от АЗ.

Работодателите искат отпадане квотите за работници от трети страни

Работодателите искат отпадане квотите за работници от трети страни

Искат отпадане квотата от 1/3 за работници от трети страни

Представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.

В анкетата въпросите са свързани с търсеното професионално направление или област на висшето и средното образование, с конкретни професии от утвърдения от МОН Списък на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, както и с търсенето на кадри без специална квалификация. Анкетата е разработената от Агенцията по заетостта.

Работодателите ще имат възможността да отбелязват и т.нар. "меки умения", които е необходимо да притежава техният персонал, както и очакванията си за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план - след 3 до 5 години.

Повече непълнолетни работници на пазара

Повече непълнолетни работници на пазара

Рекорден брой разрешителни за работа на непълнолетни в Ловеч

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината - през февруари и през август. Въз основа на събраната емпирична информация ще се определят по-нататъшните приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.

Анализът на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсената и предлагана работна сила.

Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубриките "Проучване за потребностите от работа сила" и "На фокус", а на следващ етап - и на електронните страници на областните администрации в страната, допълват от Агенцията.