От днес започва прилагането на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между България и Молдова. Тя беше подписана в края на миналата година, като всички условия за набирането и наемането на кандидати по заявки на български работодатели вече са уредени.

Представителите на бизнеса, които желаят да наемат работници от Молдова, могат да подават своите документи в бюрата по труда. Спогодбата ще се прилага за работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов договор по тази спогодба и притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата държава:

Започваме да "внасяме" сезонни работници от чужбина

Започваме да "внасяме" сезонни работници от чужбина

Българите предпочитат да работят в чужбина

- работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години;

- сезонни работници за максималния период , съгласно законодателството на приемащата държава.

Условията на Спогодбата ще се прилагат единствено за новонаети лица и не са приложими за вече работещи чужденци в България. Съгласно Спогодбата и процедурата по прилагането й:

- посредничеството на Агенцията по заетостта е безплатно.

- няма определен годишен контингент/квота.

- за работниците по спогодбата НЕ се изисква разрешение за работа.

- достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство.

Внасяме работна ръка от Русия и Молдова за Черноморието

Внасяме работна ръка от Русия и Молдова за Черноморието

Огромен недостиг на квалифицирани кадри

Работодателите могат да получат указания и необходимата им информация както от териториалните поделения на Агенция по заетостта, така и от електронната страница на Агенцията.

Работодателите, които проявяват интерес, могат да подават документите си във всяко бюро по труда без ограничение от месторабота и адрес на управление. Фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа, освен когато са работодатели, не могат да участват в Спогодбата.