Средната месечна работна заплата e 931 лв. и през първото тримесечие на 2016 година нараства с 1.7% спрямо края на 2015 г. Това показват данните от Националния статистически институт. Средната брутна месечна работна заплата за януари 2016 г. е 926 лв., за февруари - 914 лв., и за март - 952 лева.

Спрямо данните от преди една година нарастването е с 6.6% в обществения сектор и с 9.2% в частния сектор.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Професионални дейности и научни изследвания” - с 13.5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 5.6%, и „Култура, спорт и развлечения”- с 4.8%.

На годишна база средната месечна работна заплата нараства с 8.4%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” - с 16.0%, „Операции с недвижими имоти” - с 11.8%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 10.7%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2 125 лева; „Финансови и застрахователни дейности” - 1 639 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 602 лева.

Най-нископлатени са били в хотелиерството и ресторантьорството (576 лева), администрацията и спомагателните дейности - 712 лева.