Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.2% в сравнение с юни 2017 година. Това е по предварителни данни през юли 2017 г., информират от НСИ.

През юли 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.2% спрямо съответния месец на 2016 година, пишат от националната статистика.

През юли 2017 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.5%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 23.6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 19.8%, производството на химични продукти - с 11.8%, производството на напитки - с 4.7%.

Спад е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 21.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 13.1%, производството на превозни средства, без автомобили - с 8.1%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.0%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6.3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.8%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 37.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 24.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 19.9%.

Увеличение има и при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 19.0%. Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 26.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15.7%, производството на облекло - с 11.6%, производството на напитки - със 7.1%.

По предварителни сезонно изгладени данни през юли 2017 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети"по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

През юли 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 2.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

През юли 2017 г. се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с разнообразни стоки - с 2.2%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.0%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.6%.

Намаление е регистрирано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.8%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.8%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.8%.

През юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 18.1%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.9%.

Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 17.1%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4.1%.

По предварителни данни през юли 2017 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% над равнището от предходния месец, съобщиха от НСИ.

Календарно изгладените данни показват нарастване от 7.9% на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година

През юли 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 1.5%, докато от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.7%

На годишна база увеличението на строителната продукция през юли 2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е от 15.9%, но при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 0.9%.