Над 355 000 деца и ученици са били включени през изминалия период в дейности, финансирани по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", отчетоха от МОН.

Повече от 70 000 студенти са получили подкрепа под формата на стипендии или практика в реална работна среда.

Резултатите представи изпълнителният директор на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" Кирил Гератлиев, който се отчете за периода 2014-2020 г., както и подхода на Управляващия орган по проектите за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност.

Стана ясно, че 3 000 деца със специални образователни потребности на възраст между 3 и 6 години в 34 детски градини са подпомагани в продължение на 2 години. Освен това над 11 500 деца от етническите малцинства или други уязвими групи са били подкрепени от оперативната програма.

316 000 ученици са включени в допълнителни дейности с цел подобряване на образователните резултати от учениците по проект "Твоят час", а над 20 000 ученици са получили индивидуални консултации за своето бъдещо развитие.

Над 5 000 ученици са преминали учебни практики във фирми, в реална работна среда в над 300 професионални гимназии в страната, отчете Гератлиев.

Той изтъкна, че над 40 000 студенти са участвали в студентските практики в реална работна среда, което улеснява по-нататъшната им реализация на пазара на труда.

Над 3 000 неграмотни или слабограмотни лица над 16-годишна възраст са преминали курсове по ограмотяване и за усвояване на учебно съдържание в 5 и 7 клас, посочи още изпълнителният директор.

Бюджетът на ОП е над 1,37 млрд. лева. От тях са програмирани над 1 млрд. лева. От общо одобрения бюджет има обявени процедури за 725 млн. лева, договорени са 637 милиона, 266 милиона са реално изплатени, верифицираните са 164 милиона, каза още изпълнителният директор.

Бюджетът по приоритетна ос "Научни изследвания и технологично развитие" е на стойност 560 014 272.73 лв., договорени са над 340 милиона, а разплатените са над 55 млн. лева.

По приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" бюджетът е 504 628 347.32 лв., договорени са над 196 милиона, а разплатени са 158 милиона.

В трета ос "Образователна среда за активно и социално приобщаване" осигуреният бюджет е 252 030 055.11 лв., договорени са над 77 милиона, а разплатените средства са над 43 милиона.

Гератлиев обясни, че ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" вече не е част от просветното ведомство, защото се цели промяна на управлението, нова структура и преразпределението на функциите съобразно логиката и изпълнението на оперативната програма.

МОН ще бъде бенефициент през изпълнението на ОП, но и през новия програмен период през 2021 г., уточни изпълнителният директор и допълни, че днешната пресконференция ще е последна в образователното ведомство.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" подкрепя реформите, които министърът на образованието и науката Красимир Вълчев следва да стартира, обеща Гератлиев.

Другите предстоящи мерките, за които се очаква да работи оперативната програма, са в областта на активно приобщаване на уязвимите групи в системата на училищното и предучилищно образование, подпомагане на стратегическата национална визия за дигитализация на образованието и други. Очаква се да бъдат назначени екипи, които да отговарят пряко за действията по реализацията на проекта.