42 655 свободни места в 1632 паралелки за професионално образование ще има тази година в държавните и общинските професионални училища, професионалните гимназии и паралелките за професионална квалификация.

Министърът на образованието Меглена Кунева е утвърдила държавния план-прием за професионално образование през учебна година 2016-2017.

Държавният план-прием е съобразен със заявките на бизнеса и потребностите на пазара на труда на общинско, регионално и национално ниво, заявяват от МОН.

22 паралелки дуално обучение ще има през следващата учебна година. Те са разпределени в областите: Бургас, Враца, Габрово, Добрич, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Сливен, Стара Загора,Търговище и Ямбол по 16 професии - Машинен техник; Техник на прецизна техника; Мехатроника; Техник по транспортна техника, Минен техник; Електротехник; Техник-технолог в дървообработването; Оператор в дървообработването; Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост, Техник на електронна техника, Техник на енергийни съоръжения и инсталации; Текстилен техник; Готвач; Икономист; Спедитор-логистик; Техник на енергийни съоръжения и инсталации.

Осигурен е достъп до професионално образование и обучение на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания и с физически увреждания. За тях са утвърдени 85 паралелки по професии, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

За осигуряване на повторно включване в професионално обучение на ученици до 16-годишна възраст, застрашени от отпадане или напуснали училище, са планирани 70 паралелки по професии с първа степен на професионална квалификация.

За да се разшири достъпът до професионално образование и обучение за възрастни без завършено образование и без придобита професионална квалификация е осигурен прием за вечерна и задочна форма на обучение в 192 паралелки.

План-приемът е публикуван и на страницата на Министерството на образованието и науката в секция „Професионално образование“.