Учители, които се явяват в неприлично облекло в час, ще бъдат връщани, за да се сменят дрехите си с по-подходящи. Това предвижа проектозаконът за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка на МОН.

Днес образователният министър Даниел Вълчев посети център за обучение на директори в Банкя, където представи и новия проектозакон.

Той разгледа обновената сграда на центъра и проведе дискусия с директори от областите София и Търговище и на детски градини от област Ловеч по въпросите, касаещи предучилищното и основното образование, залегнали в новия закон.

С него се регламентират правата и задълженията на учители и ученици, както и наказанията, които следва да получат при неизпълнението им.

От МОН предлагат още годишен отпуск до осем работни часа за родители, които искат да посетят училищата на децата си.  

Учители и ученици нямат право да разговарят по мобилните си телефони в час, да пушат и да употребяват алкохол на територията на училището, както и да се явяват на учебни занятия в неприлично облекло. Ако директорът на школото прецени, че подчинен на него преподавател не е облечен подходящо, той може да го отстрани за няколко учебни часа, за да смени дрехите си с по-подходящи за неговата професия.

Ако ученикът се яви на училище, видимо употребил алкохол или в неприлично облекло, той може да бъде отстранен от съответния учебен час или дори за целия учебен ден. В резултат от това той ще получи неизвинени отсъствия, но няма да има право да напусне училището до приключването на учебните часове.

В проектозакона е записано още, че на 11 г. всички деца в страната ще има начално образование. Децата от 1 до 4 клас нямат право да повтарят, се посочва още в изготвения от МОН проектозакон.

Преди да постъпят в първи клас те ще преминат през задължителна подготвителна година, по време на която децата, не владеещи добре български език, ще получат допълнителна подготовка и учение.

В края на предучилищната си подготовка всички хлапета ще получат удостоверение за училищна готовност, което ще бъде разписана степента на тяхната предварителна подготовка. Въз основа на това удостоверение началните учители ще правят изводи дали трябва предварително да се работи или не с децата. След седми клас децата ще завършват основното си образование.

Очаква се, ако законът бъде приет до 15 септември тази година, децата, които в момента са шести клас, догодина да получат дипломата си за основно образование.

Според новия закон в края на 10-ти клас ще приключва основният етап от училищната подготовка, а в следващите две години до завършването им на средно образование, ще тече тяхната професионална/профилирана подготовка. В края на всеки образователен етап ще протича национално външно оценяване.

От просветното ведомство предлагат още годишен отпуск до осем работни часа за родители, които искат да посетят училищата на децата си.  

Така родителите вече няма да могат да се оправдават, че са на работа и за това не могат да се срещнат с класния ръководител на детето си и да посетят учебното му заведение. Текстовете от Закона дават възможност родителят да поиска официално от работодателя си няколко работни часа, в които да направи това.

В проектозакона са разписани подробно правата и задълженията на родителите, които включват и запазване срещу подпис с училищния учебен план и правилника за дейността на училището.

Предстоят разговори и консултации с организаторите на работодатели и със социалното министерство за изясняване на проекта.