Липсата на устройства и мотивация при ученици и учители. Това са основните проблеми пред дистанционното обучение за уязвими групи, показват резултатите от проучване, проведено през юни от център "Амалипе". 

През изминаващата учебна година, училищата с концентрация на уязвими групи са успели да увеличат чувствително процента на ученици, обхванати в обучение от разстояние в електронна среда. Над 61 % от училищата са включили между 76% до 100% от своите ученици. Други 31 % от училищата са обхванали между половината и три четвърти от учениците си. В двете категории това е увеличение с по 6% в сравнение с предходната година. На практика няма училища, в които под 10% от учениците да участват в дистанционно обучение.

Снимка 536264

Източник: Амалипе

Въпреки положителната тенденция обаче, остава не малък процент от ученици, които не участват ефективно в дистанционното обучение. Последното създава предпоставки и води до увеличаване на отпадналите от училище, гласят заключенията от допитването.

Над 28% от училищата са посочили, че мнозинството от техните ученици не разполагат с подходящи устройства за обучение от разстояние. В това отношение се наблюдава леко влошаване на ситуацията спрямо проучването от преди една година, когато този процент е бил над 26 процента. 

Поддържането на интереса, мотивираността и ангажираността на учениците е посочено като сериозен проблем. Едва 13% от директорите смятат, че този проблем се отнася само до 10% от учениците. Над една трета от анкетираните са посочили, че повече от половината им ученици губят интерес и мотивация при продължително обучение от разстояние. Дори и формално да участват в обучението от разстояние, учениците често се разсейват, не полагат усилия и бързо губят навици за активно учене.

В 43% от училище над половината от учителите са били подложени на допълнителен стрес и пренатовареност при работата си в домашна среда. Не е малък процентът на училищата, които са на обратното мнение и при които само отделни колеги са изпитвали определен дискомфорт - около 23%.

Снимка 536265

Източник: Амалипе

Огромната част от анкетираните директори изразяват подкрепа за мярката присъственото обучение да бъде възстановено в класовете с по една паралелка. Тази мярка бе въведена в началото на февруари по настояване на много училища и на център "Амалипе". Едва 6% от директорите изразяват несъгласие с тази мярка, а 3% са посочили отговор "Не мога да преценя/ Друго" в анкетите.

Проучването е било проведено сред 199 директори на училища от мрежата на център "Амалипе" "Всеки ученик ще бъде отличник" през първата половина на месец юни. То е следвало аналогичен въпросник използван през март и юни 2020 година. Резултатите позволяват сравнение и анализ на тенденциите за промяна. Изследването е допълнено с дълбочинни интервюта сред директори и учители.

По данни на МОН, 908 от общо 1834 общообразователни училища (начални, основни, обединени и средни училища) са с концентрация на уязвими групи през настоящата учебна година. Към тях могат да се добавят и 152 професионални гимназии от общо 378. Съгласно Наредбата за финансирането концентрацията на ученици от уязвими групи в тях е между 20 и 100 процента. Уязвимостта е определена на базата на образователния статус за родителите - деца на родители с по-ниско от средно образование са определени като уязвими.

От център "Амалипе" зоват за подкрепа на най-нуждаещите се ученици

От център "Амалипе" зоват за подкрепа на най-нуждаещите се ученици

Около 1/3 от децата нямали компютри за онлайн обучение

Близо половината от общообразователните и близо 40% от професионалните гимназии са с концентрация на ученици от уязвими групи, разясняват от "Амалипе".