Министерството на образованието изпрати писмо до началниците на регионалните управления на образованието относно дейностите, които се извършват в здравните кабинети в детските градини и училищата. Писмото е отговор на жалбата на сдружения и неправителствени организации, че медицински сестри са отказвали да поемат отговорност за деца с диабет в градините.

Това съобщиха от министерството. 

В писмото на зам.-министър Деница Сачева се посочва, че в момента Министерството на здравеопазването осъществява цялостна промяна в законодателството в областта на здравеопазването.

От 2017 г. е извършена промяна, с която се включва и изпълнението на дейности по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение на съответното хронично заболяване.

Заболяванията и състоянията са изброени в друг нормативен акт - Наредба 8 от 3.11.2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (в сила от 1.1.2017г.), която МЗ актуализира ежегодно. 

Сдружения настояват за медицински стаи в детските градини

Сдружения настояват за медицински стаи в детските градини

Подпомагащи медицинските грижи за децата с увреждания

В писмото се посочва още, че при упражняване на професията си медицинската сестра осъществява промотивни, профилактични, клинични и рехабилитационни здравни грижи в съответствие с професионалните й компетенции. От друга страна, професионалните дейности, които медицинските сестри могат да извършват по назначение или самостоятелно, са определени с отделна наредба, издадена от министъра на здравеопазването след съгласуване с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Една от дейностите, която се извършва самостоятелно от медицинските сестри, но по назначение от лекар, е осъществяване на различни манипулации (например поставянето на инжекция).

В съответствие с установените нормативни изисквания, личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година. В този талон задължително се вписват резултати от прегледа на детето, лекувано ли е, къде и кога, диагноза, диспансеризация, данни за наблюдаващия и лекуващ лекар и др.

В специална част на талона наблюдаващия/лекуващ лекар изрично вписва и необходимостта от провеждане на допълнителни мероприятия, своите препоръки и назначения, които следва да бъдат изпълнявани.

Например, в случай на дете със захарен диабет, което е на лечение с инсулин и това е назначено от лекар от лечебно заведение, в което се осъществява диспансерното наблюдение на детето, медицинският специалист в детската градина или училището следва да изпълнява задълженията си по подпомагане на процеса на наблюдение и лечение на дете с диабет, поставяйки инжекцията с инсулиновата доза в съответствие със своите компетентности и в изпълнение на препоръката/назначението на наблюдаващия/лекуващия лекар.