2 179 285 лв. отпусна правителството за три национални програми за развитие на образованието. Средствата са осигурени от бюджета на МОН.

Програмата "Развитие на системата на предучилищното образование" цели да се подобри качеството на предучилищното образование и да се осигури равен старт преди постъпване в училище, като се използват съвременни дидактични материали и се насърчава участието на родителите. По нея са одобрени проектите на общо 282 общински детски градини и училища. За изпълнението им се отпускат 523 709 лв.

Целта на програмата "Заедно за всяко дете" е да се повиши ефективността в работата на институциите по задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. По модул "Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите" са одобрени проектите на 43 общински детски градини и училища. За изпълнението им се отпускат 154 939 лв.

По програмата "Без свободен час" се предоставят 1 500 637 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна възрастова група за периода от 1 ноември 2017 г. до 30 април 2018 г.