13,8% от младежите са преждевременно напуснали училище за 2016 г. Процентът на младежите между 15 и 24 години, които не работят и не учат (NEET) е 20,2%. Това стана ясно по време на среща за професионалното образование, която се проведе в столичния хотел "Шератон".

Днешният форум поставя началото на поредица от срещи, които поставят важните въпроси на професионалното образование и обучение. Това каза в обръщението си към участниците в тематичния форум заместник-министърът на образованието Таня Михайлова.

Тази учебна година 46% от младежите се очаква да завършват професионално образование. Това заяви на форума Мария Тодорова, директор на дирекция "Професионално образование и обучение". Тя представи Проекта на концепция за развитие на професионалното образование и обучение за периода 2017-2020 г.

"Въпреки демографския срив интересът към професионалното образование се запазва", каза Тодорава. По думите й е важно този интерес да бъде насочен към важни и структуроопределящи икономически области. Амбицията е да се създаде цялостен, системен подход за кариерно ориентиране, както и осигуряване на практика в реална работна среда с работодателите, така че да бъде постигнато качествено обучение.

"Искаме да превърнем професионалното образование в привлекателна възможност за повече младежи", заяви Тодорова.

Ключов се оказа въпросът с разминаването на търсенето на пазара на труда и предлаганите от образователната система кадри. Така 30% от съществуващите днес професии не са съществували преди и затова усилията са насочени към актуализиране на концепцията от това какви умения и професии са необходими в професионалната подготовка на учениците.

Такива сигнали постъпват и от работодателите, които недоволстват за недостатъчна широка подготовка на учениците. Сред основните проблеми е високият дял на преждевременно напусналите училище - 13,8% за 2016 г. както и на младежите между 15 и 24 години, които не работят и не учат (NEET) - 20,2%.

И морков, и тояга иска образователният министър за родителите

И морков, и тояга иска образователният министър за родителите

Очаква се заплатата на учителите да стане 900 лева

Пазарът на труда отчита сериозен дефицит от средни специалисти с професионална квалификация. Усилията са насочени и към промяна във възприемането на професионалното образование и обучение от учащи и родители като непрестижно и неатрактивно. Широкоспектърна подготовка - по-подходяща за професиите на бъдещето.

Според Тодорова през последните години професионалното образование и обучение в България е успял да запази някои свои предимства. Така 37% от работната сила е с професионална квалификация. Тодорава заяви, че в някои страни има висше професионално образование след средната степен.

Така през 2014 г. специалистите с професионална квалификация са с по-висока икономическа активност и по-висока заетост от общо завършилите средно образование и от средното ниво за страната. Те работят в сравнително високоплатени и високопродуктивни сектори на икономиката. Разликата в заплащането в някои сектори достига до 50% от средното равнище за страната. Тези показатели поставят средните специалисти над тези с общообразователна подготовка и едно стъпало под висшистите по отношение на пазара на труда.

Акцент в концепцията е даването на "Нов шанс" за завръщане към учене на лица на възраст 16+. Очаква се с документа да се актуализира Стратегията за професионално образование и обучение, както и законодателството. Тодорова заяви, че има много голям интерес за създаване на нов закон за професионалното образование и обучение.

Проект за концепция за развитие на професионалното образование и обучение в България (2017-2020) е представен за обществено обсъждане със социалните партньори, представители на държавни институции, местни власти, представители на бизнеса, академични преподаватели, експерти и изследователи. Очаква се той да бъде готов в рамките на два месеца.

Така концепцията включва няколко ключови момента - първият е кариерното ориентиране на учениците и възрастните на базата на информирания избор. Отчита се и необходимостта към насочване на професионалното образование и обучение към професиите на бъдещето чрез преминаване към широкоспектърна подготовка и формиране на професионални умения на високо ниво.

Създаване на гъвкава система за мотивиране и професионално обучение на застрашени от отпадане и преждевременно напусналите училище. Разработване и финансиране на иновации и нови модели на сътрудничество между професионални гимназии, други обучаващи институции в професионалното обучение.

Концепцията предвижда регламентиране на учебни пътеки, съобразени с възрастта и опита на обучаемите и създаване на инициативи и програми от типа "Нов шанс" за завръщане към учене.

Предвижда се създаване на устойчиви модели за разработване на учебни планове, програми и материали, съвместно с бизнеса, както и осигуряване на съвременна материална база чрез модерно оборудване в учебни лаборатории и работилници за усвояване на знания и умения, които съответстват на очакванията на пазара на труда.

Очаква се след приемането на концепцията да бъде актуализиран и Списъкът на професиите в професионалното образование и обучение и разработване на методология за проследяване на реализацията на завършващите.