Министерството на образованието и науката предлага нови учебни заведения да влязат в списъка на защитените детски градини и училища.

Предложението на министерството е 96 нови детски градини и части от детски градини и 151 училища да бъдат включени в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2017-2018 година.

След обществено обсъждане списъкът ще бъде внесен за одобрение в Министерски съвет.

Тази година за пръв път има възможност детски градини да бъдат защитени и средищни, досега такъв статут получаваха само училища.

252 нови детски градини и 22 нови училища да бъдат включени в Списъка на учебни заведения с такъв статут, искат още от МОН.

От Списъка се предвижда да отпаднат 25 училища поради оптимизация на училищната мрежа и липса на минималния брой от 10 ученика, които пътуват от други населени места.

В 27 класа във Видин броят на децата е под минимума на МОН

В 27 класа във Видин броят на децата е под минимума на МОН

Паралелките са в седем училища

В средищните детски градини се обучават общо 18 674 деца, като 2 230 деца в задължителна предучилищна възраст пътуват ежедневно от съседни населени места. В новите средищни училища, които сега се включват в Списъка, учат 4 143 ученици, като 470 от тях пътуват ежедневно от съседни населени места. Към началото на тази учебна година общо в средищните училища в страната се обучават 186 176 ученици, като пътуващите ученици до 16-годишна възраст са 40 352.

Кметовете на общините сами предлагат учебните заведения да се включат в Списъка. Последвала е и проверка от регионалните управления на образованието.

Критериите, по които една детска градина се обявява за защитена са нейното закриване да доведе до най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят.

Другият случай, в който тя става защитена, е, ако поне на пет деца се налага да пътуват не по-малко от 20 километра до най-близката друга градина или училище, което организира предучилищно обучение. Защитените детски градини ще получават допълнително финансиране от 21 000 лева за градина в планински район и 19 000 лева за останалите.

Едно училище пък е защитено по други критерии, различни за различните степени на образование. Училище, което обучава от първи до седми клас, става защитено в случай, че ако бъде закрито или преобразувано, поне 10 деца ще трябва да пътуват на 20 и повече километра до най-близкото училище.

БАБХ инспектира над 2700 детски ясли, градини и училища

БАБХ инспектира над 2700 детски ясли, градини и училища

Сред нарушенията е и предлагане на храна с изтекъл срок на годност

От осми до десети клас училището влиза в списъка, ако най-малко 15 ученици ще пътуват на повече от 30 километра. Допълнителната субсидия за тези училища е 32 000 лева за планински район и 29 000 лева за останалите.

Условията, които трябва да покрива една детска градина, за да бъде средищна са четири деца в задължителна предучилищна възраст от друго населено място трябва да се обучават в детска градина, за да бъде тя обявена за средищна. Нужно е в селищата, откъдето са децата, да няма градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование.

Освен това градината трябва да е на най-малко разстояние от мястото, откъдето идват децата, измерено по асфалтов път. Това е така, защото в планинските райони често пъти по-краткият път е без асфалт, а в интерес на децата е да пътуват при безопасни условия до градината или училището.

Най-малко 10 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст от други населени места трябва да има в училище, което кандидатства за статут на средищно.

За пътуващите деца и ученици се осигурява безплатен транспорт, като задължително се определят придружители на децата и на учениците от 1-4 клас по време на пътуването до средищното училище или до средищната детска градина.