Правителството отпуска 601 802 лева за три национални програми за развитие на образованието.

Програмата "Оптимизация на училищната мрежа" ще получи средства в размер на 63 666 лв. за покриване на разходите по проектите на 8 общини в страната. Дейностите, започнали през миналата година, целят осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците след оптимизиране на училищната мрежа.

По програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" се предоставят средства по два модула. За модул "Модернизиране на системата на професионалното образование" са отпуснати 172 638 лв. за плащане на осем училища. Финансираните дейности са ремонт и оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата, осигуряване на учебни видеофилми и софтуерни продукти и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда.

119 659 лв. се отпускат за одобрените проекти на 56 училища за модул "Музеите като образователна среда". Те са за провеждане на учебни часове в музеите за класовете от началния и прогимназиалния етап на основното образование.

Третата финансирана програма е "Без свободен час". За нея се предоставят 245 839 лв., с които трябва да се изплатят реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна група за периода 01.05.2018 г. - 30.06.2018 г.

Средствата се осигуряват от бюджета на МОН.

Над 2 млн. лева се отпускат за образование

Над 2 млн. лева се отпускат за образование

Средствата са за три национални програми

Средства ще бъдат отпуснати и за директорите на училища и детски градини. Те ще получат над 3.5 млн. лева за постигнати резултати.

Правителството реши до края на 2018 г. да отпусне допълнителни възнаграждения в размер на 3 849 701 лв. на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

Средствата ще бъдат преведени по бюджетите на общините. Проектът няма да се отрази на държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.